Materiály

Doporučené materiály pro oblast prevence závažných havárií se dělí do několika oblastí:

 • A. Podpůrné materiály pro plnění povinností podle zákona o prevenci závažných havárií
 • B. Analýza a hodnocení rizik
 • C. Odborná literatura
 • D. Další informace

A. Podpůrné materiály pro plnění povinností podle zákona o prevenci závažných havárií

Pro názorné seznámení s některými povinnostmi podle zákona o prevenci závažných havárií byly vytvořeny tzv. průběhové diagramy. Jedná se o:

 1. Posouzení objektu nebo zařízení, ve kterém je umístěna nebezpečná chemická látka nebo přípravek/směs, s rozhodnutím, zda je či není třeba řešit protokolární záznam / návrh na zařazení do skupiny A / návrh na zařazení do skupiny B
 2. Postup vypracování bezpečnostní dokumentace
 3. Postup analýzy a hodnocení rizika závažné havárie pro zpracování bezpečnostní dokumentace
 4. Kostra metodologie kvantitativního odhadu rizika chemických procesů (KVARCHEP) pro účely zpracování bezpečnostní zprávy

Zákon o prevenci závažných havárií ukládá provozovateli vypracovat příslušné bezpečnostní dokumenty. Ty jsou pak posuzovány. V odkazu jsou uvedeny články, ve kterých jsou uvedeny poznámky k přípravě a hodnocení bezpečnostní dokumentace.

B. Analýza a hodnocení rizik

Analýza a hodnocení rizik je páteří celé prevence závažných havárií. V této části budou postupně uváděny relevantní materiály k tomuto tématu. Jako úvodní materiál lze doporučit pojednání „Postupy a metodiky analýz a hodnocení rizik pro účely zákona o prevenci závažných havárií“, které poskytne základní informaci z této předmětné části.
Dále jsou zde materiály z oblasti posuzování spolehlivosti lidského činitele – pojednání „Spolehlivost lidského činitele v bezpečnostní dokumentaci podle zákona o prevenci závažných havárií“ a text „HTA metoda“ o metodě ze skupin analýz úkolů.

C. Odborná literatura

Seznam doporučené literatury
(zdroj: Distanční nadstavbové studium realizované v létech 2005 až 2008)

ÚVOD DO SYSTÉMOVÉ BEZPEČNOSTI

 • API (1990) Management of process hazards, API recommended practice 750 [Omezování zdrojů nebezpečí procesu, Doporučené postupy API 750]. American Petroleum Institute [Americký petrolejářský institut], Washington, Spojené státy americké.
 • British Standards Institute [Britský úřad pro normalizaci] (1996). BS 8800 Guide
  to occupational health and safety management systems [Návod pro systémy řízení ochrany zdraví a bezpečnosti práce], Velká Británie.
 • IAEA (1991). Safety Culture. A report by the International Nuclear Safety Advisory Group [Kultura bezpečnosti. Zpráva Poradní skupiny pro bezpečnost Mezinárodní organizace pro atomovou energii]. Safety Series No 75-INSAG-4
  [Rada o bezpečnosti c.75-INSAG-4]. International Atomic Energy Agency
  [Mezinárodní agentura pro atomovou energii], Vídeň 1991.
 • ISO 14004:1996(E), 1996, Environmental management systems – General guidelines on principles, systems and supporting techniques [Systémy řízení ochrany životního prostředí – Obecná vodítka o principech, systémech a podpůrných metodách].

2 IDENTIFIKACE A HODNOCENÍ RIZIK

Definice rizika a zdroje nebezpečí

 • Kirchsteiger, C,. Christou, M. D. and Papadakis, G.A. (1998). Risk assessment
  and Management in the Context of the Seveso II Directive [Hodnocení rizika a řízení
  v souvislosti se směrnicí Seveso II], ELSEVIER, Industrial Safety Series [Rada bezpečnosti v průmyslu], Amsterdam, 537 stran.
 • Identifikace zdrojů nebezpečí a metody analýzy
  CCPS (Center for Chemical Plant Safety) [Středisko pro bezpečnost chemických závodů], (1992), Guidelines for Hazard Evaluation Procedures [Návod pro postupy hodnocení rizika], The American Institute of Chemical Engineers (AIChE) [Americký institut chemických inženýrů], New York. ISBN 0-8169-0491-X
 • Kirchsteiger, C,. Christou, M. D. and Papadakis , G.A. (1998). Risk assessment
  and Management in the Context of the Seveso II Directive Directive [Hodnocení rizika
  a řízení v souvislosti se směrnicí Seveso II], Industrial Safety Series [Rada bezpečnosti
  v průmyslu ], ELSEVIER, Amsterdam, 537 stran.
 • Lees, F.P. (1996) Loss Prevention in the Process Industries [Prevence ztrát ve zpracovatelském průmyslu]. Butterworth & Co.
 • Papadakis, G.A.; Amendola, A. (editors) (1997). Guidance on the preparation of
  a safety report to meet the requirements of council directive 96/82/EC (Seveso II) [Návod pro vypracování bezpečnostní zprávy, která splňuje požadavky Směrnice Rady 96/82/ES (Seveso II).]. Joint Research Centre. European Commission [Spojené výzkumné středisko Evropské unie]. EUR 17690 EN. 66 stran.
 • Rasmussen, B.; Whetton, C. (1997). “Hazard identification based on plant functional modelling” [Identifikace zdrojů nebezpečí založená na funkčním modelování], Reliability Engineering & System Safety, 55 (1997), str. 77-84.
 • Soukas, J.; Pyy, P. (1988). Evaluation of the validity of four hazard identification methods with event descriptions [Vyhodnocení platnosti čtyř metod identifikace zdrojů nebezpečí s popisem událostí]. VTT Research Report No. 516 [Výzkumná zpráva
  č. 516]. 55 stran
 • Wells, G. (1996), Hazard identification and risk assessment [Identifikace zdrojů nebezpečí a hodnocení rizika], Institution of Chemical Engineers [Institut chemických inženýrů], Rugby, Warwickshire CV21 3HQ, UK.

Hodnocení následku havárie

 • Bainbridge, B.L., Keltner, N.R., Heat transfer to large objects in large pool fires [Přenos tepla na velké předměty při požáru velké plochy rozlité kapaliny], J. Hazardous Materials [Časopis pro nebezpečné látky] 20, str. 21-40, 1988.
 • Bjerketvedt, D., Bakke, J.R., Wingerden, K. van, Gas Explosion Handbook [Příručka pro výbuchy plynu], Special Issue J. Hazardous Materials [zvláštní vydání Časopisu pro nebezpečné látky] 52, str. 1-150, 1997.
 • Carlos Fernando-Pello, A. The solid phase [Tuhá fáze], kapitola 3 z G. Cox (ed), Combustion Fundamentals of Fire [Základy požáru], Academic Press, London, UK 1995.
 • CCPS (Center for Chemical Process Safety of the American Institute of Chemical Engineers), Guidelines for Chemical Process Quantitative Risk Analysis [Návod pro kvantitativní analýzu rizika u chemických procesů], American Institute of Chemical Engineers [Americký institut chemických inženýrů], New York, 1989.
 • CCPS (Center for Chemical Process Safety of the American Institute of Chemical Engineers), Guidelines for Evaluating the Characteristics of Vapor Cloud Explosions, Flash Fires and BLEVEs [Návod pro hodnocení vlastností výbuchů oblaku par, mžikových požárů a požárů typu BLEVE], American Institute of Chemical Engineers [Americký institut chemických inženýrů], New York, 1994.
 • CCPS (Center for Chemical Process Safety of the American Institute of Chemical Engineers), Evaluating Process Plant Buildings for External Explosions and Fires [Hodnocení budov výrobních závodů z hlediska vnějších výbuchů a požárů], American Institute of Chemical Engineers [Americký institut chemických inženýrů], New York, 1996.
 • CPR (Netherlands Committee for the Prevention of Disasters [Nizozemský výbor pro prevenci katastrof]), Methods for the determination of possible damage to people and objects resulting from releases of hazardous materials [Metody stanovení možného poškození osob a objektu v důsledku úniku nebezpečných látek], 1. vydání, Labour Inspectorate Information Sheet CPR 16E [Informační leták Inspekce bezpečnosti práce CPR 16E], Voorburg, Netherlands, 1992.
 • CPR (Netherlands Committee for the Prevention of Disasters [Nizozemský výbor pro prevenci katastrof]), Methods for the calculation of physical effects – due to releases of hazardous materials (liquids and gases) -‘Yellow Book’ [Metody výpočtu fyzikálních účinků – v důsledku úniků nebezpečných látek (kapalných a plynných) – “Žlutá kniha”], Part 1 & 2 [Cásti 1 a 2], CPR 14E, 3. vydání, Sdu Uitgevers, The Hague, 1997.
 • DanGas, Stenlille Gaslager Sikkerhedsanalyse, 1990, Denmark.
 • Duijm, N.J. Jet Flame Attack on Vessels [Útok tryskového plamene na nádoby], Journal of Loss Prevention in the Process Industries [Časopis pro prevenci ztrát ve zpracovatelském průmyslu], Vol. 7, No 2, str. 160-166, 1994.
 • Duijm, N.J., Carissimo, B., Mercer, A., Bartholome, C., Giesbrecht, H., Development and test of an evaluation protocol for heavy gas dispersion models [Vývoj a vyzkoušení hodnotícího protokolu modelů rozptylu plynů těžších než vzduch],
  J. Hazardous Materials [Časopis pro nebezpečné látky] 56, str. 273-285, 1997.
 • Lees, F.P., Loss Prevention in the Process Industries, Hazard Identification, Assessment and Control [Prevence ztrát ve zpracovatelském průmyslu, identifikace zdrojů nebezpečí, jejich hodnocení a řízení], díl 1 & 2, Butterworth & Co, Ltd, London, 1980 (revidované vydání vyšlo v roce 1996).
 • Moodie, K., Cowley, L.T., Denny, R.B., Small, L.M., Williams, I., Fire engulfment tests on a 5 tonne LPG tank [Zkoušky zachvácení požárem provedené na zásobníku propan-butanu o kapacitě 5 tun], J. Hazardous Materials [Časopis pro nebezpečné látky] 20, str. 55-71, 1988.
 • Rasmussen, B, N.J. Duijm, F. Markert, Airborne releases from fires involving chemical waste - a multidisciplinary case study [Úniky do ovzduší z požárů s přítomností chemických odpadů – multidisciplinární případová studie], J. Hazard. Mat. [Časopis pro nebezpečné látky] 57, 1-3, str. 259-275, 1998
 • Rew, P.J., Hulbert, W.G., Development of pool fire thermal radiation mode
  [Vývoj modelu tepelného záření při požáru rozlité kapaliny]. HSE CRR No. 96, HSE Books, Sudbury, Suffolk, UK, 1996.
 • Roberts, T., Beckett, H., Hazard consequences of jet-fire interactions with vessels containing pressurised liquids: final report [Nebezpečné následky interakce tryskového plamene s nádobami obsahujícími stlačené kapaliny: závěrečná zpráva]. HSL/HSE Process Safety Section Project Report R04.029 PS/96/03 [HSL/HSE Zpráva o projektu R04.029 PS/96/03 sekce procesní bezpečnosti], Buxton, Derbyshire, UK, 1996.

Scénáře havárií

 • Danish Labour Inspection, Risk Secretariat [Dánská inspekce bezpečnosti práce, oddělení rizik], (1996) Forel bigt notat til belysning af konsekvenserne af udslip af ammoniak (Preliminary memo to show consequences of the release of ammonia, in Danish [Orientační zpráva o ukázání následků úniku čpavku, dánsky]), 29. duben, 1996.
 • Danish Labour Inspection, Risk Secretariat [Dánská inspekce bezpečnosti práce, oddělení rizik], (1999) Notat til belysning af konsekvenserne af udslip fra F-gas anlag og mulige forebyggende foranstalninger (Memo to show consequences of the release from liquefied gas installations and possible preventive measures, in Danish [Zpráva o ukázání následků úniku ze zařízení se zkapalněnými plyny a možných preventivních opatření, dánsky])), 1990, revidováno 26. února 1999, J.nr. 89-40-178 PJ/HH/LG/kn.
 • DEPPR – Secretary of State to the Prime Minister for the Environment and the Prevention of major technological and natural risks [Státní tajemník předsedy vlády pro životní prostředí a prevenci velkých technických a přírodních rizik] – DEPPR – Industrial Environment Department [Oddělení průmyslového prostředí] (1990). Control of Urban Development Around High Risk Industrial Sites [Řízení výstavby měst okolo vysoce rizikových průmyslových objektů].
 • Fredholm, L. (1991). The Development of Rescue Tactics. Analysis and Proposed Methods [Vypracování záchranné taktiky. Analýza a navrhované metody.]. FOA Report [Zpráva FOA] C 50089, 60 stran.
 • Gr?nberg, C.D., Smith-Hansen, L., Nielsen, D.S. (1994). EC Study - Lessons Learned from Emergencies after Accidents in Denmark Involving Dangerous Substances [Studie ES - ponaučení získaná při nouzových stavech po haváriích s přítomností nebezpečných látek v Dánsku]. Joint Research Centre [Spojené výzkumné středisko], European Commission [Evropská komise], EUR 15562 EN, 66 stran.
 • Kirchsteiger, C. (ed.) (1998). Risk Assessment and Management in the Context of the Seveso II Directive [Hodnocení a omezování rizika v souvislosti se směrnicí Seveso II]. Industrial Safety Series [Rada bezpečnosti v průmyslu], svazek 6, Elsevier, 537 stran.
 • Koornneef, F.; Hale, A. (1995). Organisational Feedback from Accidents at Work [Organizační zpětná vazba u havárií v pracovním procesu]. Symposium “New Technologies at Work” [Symposium “ Nové technologie v pracovním procesu”], Bad Homburg, May 11-13 1995, 26 stran.
 • Rasmussen, B.; Grønberg C.D. (1997). Accident Knowledge and Emergency Management [Znalosti o haváriích a řízení v nouzových stavech]. Risø R-945, 223 stran.
 • Rasmussen, B.; Gr?nberg, C.D. (1997). Accidents and risk control [Havárie
  a omezování rizika], Journal of Loss Prevention in the Process Industries [Časopis pro prevenci ztrát ve zpracovatelském průmyslu], 10, str. 325-332.
 • Reason, J. (1991). Identifying the Latent Causes of Aircraft Accidents Before and After the Event [Identifikace skrytých příčin havárií letadel před a po události].
  The International Society of Air Safety Investigators [Mezinárodní společnost vyšetřovatelů letecké bezpečnosti], 22. výroční seminář, v Canberra, Austrálie,
  4.-7. listopadu, 1991. 13 stran.

3 BEZPEČNOSTNÍ ZPRÁVA

 • ILO Code of Practice [Provozní předpisy MOP], Prevention of major industrial accidents [Prevence závažných průmyslových havárií]. MOP Ženeva 1991.
 • CCPS (Center for Chemical Plant Safety) [Středisko pro bezpečnost chemických závodu], (1992), Guidelines for Hazard Evaluation Procedures [Návod pro postupy hodnocení rizika], The American Institute of Chemical Engineers (AIChE) (Americký institut chemických inženýrů), New York.
 • Kirchsteiger, C,. Christou, M. D. and Papadakis , G.A. (1998). Risk assessment and Management in the Context of the Seveso II Directive Directive [Hodnocení rizika a řízení v souvislosti se směrnicí Seveso II], ELSEVIER, Industrial Safety Series [Rada bezpečnosti v průmyslu ], ELSEVIER, Amsterdam, 537 stran.
 • Malmén, Y.; Nissilä, N.; Rasmussen, B.; Rouhiainen, V. (1992). Nordic experiences concerning future trends for the preparation of safety reports [Severské zkušenosti týkající se budoucích směru vývoje pro zpracování bezpečnostní zprávy]. Nordic Council of Ministers, (Severská ministerská rada) Nord 1992:46, 178 stran.
 • Papadakis, G.A.; Amendola, A. (editors) (1997). Guidance on the preparation of
  a safety report to meet the requirements of council directive 96/82/EC (Seveso II) [Návod pro vypracování bezpečnostní zprávy, která splňuje požadavky Směrnice Rady 96/82/ES (Seveso II)].. Joint Research Centre. European Commission [Spojené výzkumné středisko Evropské unie]. EUR 17690 EN. 66 stran.

4 HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ

Návrh zavedení směrnice Seveso II s ohledem na havarijní plány ve Velké Británii byl vydán Úřadem hygieny a bezpečnosti práce (HSE (1999)). Příklad vnitřního havarijního plánu (právnická osoba poněkud odlišnou terminologií) je obsažen v publikaci Ústavu chloru (The Chlorine Institute (1990)). Gow and Kay (1988) začlenili do své knihy kapitolu o “Závodní a mimozávodní havarijní plány” se souvisejícími články od úřadu
a příklady z průmyslu. Papadakis & Porter (1999) zahrnuli požadavky na havarijní plány do svého návodu pro inspekce.

 • EIGA (European Industrial Gases Association [Evropské sdružení pro průmyslové plyny]), 1998, Prevention of Major Accidents – Guidance on compliance with the Seveso II Directive [Prevence závažných havárií – Návod k dodržování směrnice Seveso II], IGC Document Doc 60/98/E, EIGA, Av. des Arts, 3-4-5, B-1210 Bruxelles.
 • HSE (Health and Safety Executive [Úřad hygieny a bezpečnosti práce]), 1990, Emergency planning for major accidents – Control of Major Accident Hazards Regulations (COMAH) [Tvorba havarijních plánů pro závažné havárie – kontrola předpisů pro zdroje nebezpečí závažných havárií] 1999, Draft [Koncept], HSG191.
 • Gow, H.B.F., Kay, R.W., (eds.) Emergency Planning For Industrial Hazards [Tvorba havarijních plánů u průmyslových zdrojů nebezpečí ], Proc. of the Europ. Conf. on Emergency Planning for Industrial Hazards [Sborník konference o tvorbě havarijních plánů pro průmyslové zdroje nebezpečí], Villa Ponti, Varese, Italy. 4—6 November 1987, Elsevier, England.
 • Papadakis, G.A., Porter, S., 1999, Guidance on inspections as required by article 18 of the Council Directive 96/82/EC (Seveso II) [Návod k inspekcím podle požadavku článku 18 Směrnice rady 96/82/ES (Seveso II)], EUR 17690 EN, JRC Ispra, Office for Official Publications of the European Communities, L-2985, Luxembourg.
 • The Chlorine Institute [Ústav chloru], 1990, Emergency response plans for chlorine facilities [Plány havarijních zásahů u zařízení pracujících s chlorem], The Chlorine Institute, Inc., 2001 L Street, N.W., Washington, D.C. 20036, 3rd Edition

Poučení z havárií

 • Drogaris, G. (1993a). Major Accident Reporting System - Lessons Learned from Accidents Notified [Systém hlášení závažných havárií – Ponaučení získaná
  z nahlášených havárií]. Commission of the European Communities [Komise Evropských společenství]. Elsevier. EUR-15060. 240 stran.
 • Drogaris, G. (1993b). Learning from major accidents involving dangerous substances [Ponaučení získaná ze závažných havárií s přítomností nebezpečných látek]. Safety Science [Věda o bezpečnosti], 16 (1993) 89-113. Elsevier.
 • Grønberg, C.D., Smith-Hansen, L., Nielsen, D.S. (1994). EC Study - Lessons Learned from Emergencies after Accidents in Denmark Involving Dangerous Substances [Studie ES – Ponaučení získaná z nouzových stavů po haváriích s přítomností nebezpečných látek v Dánsku]. Joint Research Centre [Spojené výzkumné středisko], European Commission [Evropská komise], EUR 15562 EN. 66 stran.
 • Rasmussen, K. (1996). The Experience with the Major Accident Reporting System from 1984 to 1993 [Zkušenosti se Systémem hlášení závažných havárií od roku 1984 do roku 1993]. Joint Research Centre [Spojené výzkumné středisko], European Commission [Evropská komise], EUR 16341 EN.
 • Kirchsteiger, C. (ed.) (1998a). Lessons learnt from accidents [Ponaučení získaná
  z havárií]. Sborník semináře konaného 16.–17. října 1997 v Linci, Rakousko. Organizováno Evropskou komisí. EUR 17733 EN.
 • Kirchsteiger, C. (ed.) (1998b). Risk Assessment and Management in the Context
  of the Seveso II Directive [Hodnocení rizika a řízení v souvislosti se směrnicí Seveso II]. Industrial Safety Series [Rada bezpečnosti v průmyslu], svazek 6. Elsevier. 537 stran.
 • Kletz, T.A. (1985). What Went Wrong? Case Histories of Process Plant Disasters [Co se stalo špatně? Případové historie katastrof zpracovatelských závodů]. Gulf Pub. Co., Houston, Tex., 1985, 204 stran. ISBN 0-87201-339-1
 • Kletz, T. (1988). Learning from accidents in industry [Ponaučení získaná z havárií v průmyslu]. Butterworths, London (GB), 1988, 158 stran. ISBN 0-408-02696-0
 • Kletz, T.A. (1990). Critical aspects of safety and loss prevention [Kritické aspekty bezpečnosti a prevence ztrát]. Butterworths, London (UK), 1990, 349 stran.
  ISBN 0-408-04429-2
 • Kletz, T. (1993). Lessons from disaster. How organizations have no memory and accidents recur [Ponaučení získaná z katastrof. Jak organizace nemají žádnou paměť
  a havárie se opakují]. Institution of Chemical Engineers (IChemE) [Institut chemických inženýru], Rugby, Velká Británie, 1993, 183 stran . ISBN 0-85295-307-0
 • Loss Prevention Bulletin [Zpravodaj pro prevenci ztrát]. Institution of Chemical Engineers [Institut chemických inženýru], Rugby (GB). ISSN 0260-9576

5 ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI

 • AIChE. (1993). Guidelines for Auditing Process Safety Management Systems [Návod pro provádění auditu systému řízení bezpečnosti procesu]. Center for Chemical Process Safety of the American Institute of Chemical Engineers [Středisko pro bezpečnost chemických procesů Amerického institutu chemických inženýru]. 136 stran.
 • AIChE. (1994). Guidelines for Implementing Process Safety Management Systems [Návod pro zavádění systému řízení bezpečnosti procesu]. Center for Chemical Process Safety of the American Institute of Chemical Engineers [Středisko pro bezpecnost chemických procesů Amerického institutu chemických inženýru]. 219 stran.
 • CONCAWE (1989) Managing safety [Řízení bezpečnosti]. Report No. 4/89 [Zpráva č. 4/89], CONCAWE, Brusel, Belgie.
 • IAEA (1988). Basic Safety Principles for Nuclear Power Plants [Základní zásady bezpečnosti jaderných elektráren]. Safety Series No 75-INSAG-3 [Rada o bezpečnosti
  č. 75-INSAG-3]. International Atomic Energy Agency [Mezinárodní agentura pro atomovou energii], Vídeň 1988.
 • ISO 14001:1996(E), 1996, Environmental management systems - specification with guidance for use [Systémy řízení ochrany životního prostředí – Obecná vodítka
  o principech, systémech a podpůrných metodách].
 • ISO 8402, Quality-Vocabulary [Kvalita – slovníček pojmů].
 • ISO 9000-1:1994, 1994, Quality management and quality assurance standards - Part 1: Guidelines for selection and use [Řízení kvality a normy kvality – část 1. Návod pro výběr a použití].
 • ISO 9001:1994, 1994, Quality systems - Model for quality assurance in design, development, production, installation and servicing [Systémy řízení kvality při projekci, konstrukci, vývoj, výrobu, instalaci, údržbu a opravy].
 • ISO/CD (1995). Petroleum and natural gas industries - Health, Safety and Environmental Management Systems [Těžba a zpracování ropy a plynu – Systémy řízení ochrany zdraví, bezpečnosti a ochrany životního prostředí], ISO/CD 14 690, circulated as International Standards Organisation Committee draft [šířeno jako koncept Výboru Mezinárodní organizace pro normalizaci].
 • MAHB (1997). Guidance on the preparation of a safety report to meet the requirements of council directive 96/82/EC (Seveso II) [Návod pro vypracování bezpečnostní zprávy splňující požadavky směrnice rady 96/82/ES (Seveso II)].
  Major Accident Hazards Bureau. Joint Research centre. European Commission [Úřad pro závažné havárie, Spojené výzkumné Středisko, Evropská komise]. EUR 17690 EN.
  66 stran.
 • MAHB (1998). Guidelines on a major accident prevention policy and safety management system, as required by council directive 96/82/EC (Seveso II) [Návod pro vypracování přístupu k prevenci závažných havárií a systému řízení bezpečnosti splňující požadavky směrnice rady 96/82/ES (Seveso II)]. Major Accident Hazards Bureau. Joint Research centre. European Commission [Úřad pro závažné havárie, Spojené výzkumné Středisko, Evropská komise]. EUR 18123 EN. 33 stran.
 • OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development), (1992) Guiding principles for chemical accident prevention, preparedness and response [Principy pro prevenci a připravenost na závažné havárie a zásah při nich], Environment Monograph No 51 [Monografie o životním prostředí č. 51], OCDE/GD (92) 43, OECD Environment Directorate [Úřad OECD pro životní prostředí], Paříž.
 • OSHA (1992). Process safety management of highly hazardous chemicals, title 29, Code of Federal Regulations, Part 1910.119. Occupational Safety and Health Administration [Řízení bezpečnosti procesu se zvláště nebezpečnými chemickými látkami, hlava 29, Federální sbírka zákonu, část 1910.199, Úřad bezpečnosti a hygieny práce], Washington DC, United States of America.
  (http://www.osha-slc.gov/OshStd_data/1910_0119.html)
 • Reason, J. (1990). Managing the Management of Risk: New Approaches to Organisational Safety [Řízení zvládání rizik: nový přístup k bezpečnosti organizace], koncept pro Seminář o řízení nových technologií, Bad Homborg, 3.-5. května 1990.
 • Reason, J. (1991). Identifying the latent causes of Aircraft Accidents Before and After the Event [Identifikace skrytých příčin leteckých neštěstí před a po události].
  22. výroční seminář, Canberra, Austrálie, 4.-7. listopadu 1991, The International Society of Air Safety Investigations [Mezinárodní společnost pro vyšetřování leteckých havárií]. 14 stran.
 • Reason, J. (1997). Managing the Risks of Organizational Accidents [Zvládání rizik havárií způsobených organizací]. Ashgate Publishing Limited, 1997.
  ISBN 1-84014105-0

6 ÚLOHA LIDSKÉHO CINITELE

 • Veverka, I.: Kvalitativní analýza mimořádných událostí, 1996
 • Němec, P.: Public relations komunikace v konfliktních a krizových situacích. Management Press, Praha 1999, ISBN: 80-85943-66-2
 •  

7 INSPEKCE

 • Papadakis G.A. a A. Amendola (Eds.) (1997): Guidance on the preparation of
  a Safety Report to meet the requirements of Council Directive 96/82/EC (Seveso II) [Návod pro vypracování bezpečnostní zprávy splňující požadavky Směrnice Rady 96/82/ES (Seveso II)]. EUR 17690 EN. JRC Ispra
 • N. Mitchison a S. Porter (Eds.) (1998): Guidelines on a major accident prevention policy and safety management system, as required by Council Directive 96/82/EC (Seveso II) [Návod pro vypracování přístupu k prevenci závažných havárií a systému řízení bezpečnosti, které splňují požadavky Směrnice Rady 96/82/ES (Seveso II)].
  EUR 18213 EN. JRC Ispra
 • Papadakis G. A. a S. Porter (Eds.) (1999) Guidance on Inspections as Required by Article 18 of the Council Directive 96/82/EC (Seveso II) [Návod pro inspekce podle požadavku článku 18 Směrnice Rady 96/82/ES]. EUR 18692. JRC Ispra

ILO Code of Practice, 1991“Prevention of Major Industrial Accidents” [„Prevence závažných průmyslových havárií“] Mezinárodní organizace práce, Ženeva.

Seznam další doporučené literatury

 • Publikace z edice „Červená řada“ a „Modrá řada“ vydávané Sdružením požárního
  a bezpečnostního inženýrství se sídlem VŠB-TU Ostrava. Dostupné na WWW:
  < http://www.spbi.cz/?CenterContentExec=BooksList > [cit. 2014-03-26]

Pozn.: seznam bude postupně doplňován.

 

Seznam doporučených časopisů

Jedná se o výběr časopisů, ve kterých jsou periodicky uveřejňovány články, které se týkající prevence závažných havárií, analýzy a hodnocení rizik, bezpečnosti a hygieny práce.

Tuzemské:

Bezpečnost a hygiena práce
112
Hygiena
CHEMagazín
Chemické listy
Inovace
Zpravodaj CO

 

Zahraniční:

American Industrial Hygiene Association Journal
Bezpečná práca
Loss Prevention Bulletin
Process Safety Progress
Profesional Safety
Safety and Health
Safety and Health at Work
Sicher ist Sicher
Sicherheitsingenier

 

D. Další informace

Informatika

Pro úvod do světa chemické informatiky možno použít tyto knihy a články:

Šilhánek J.: Úvod do chemické informatiky. Skriptum VŠCHT Praha, 1994
Šilhánek J., Novotná M.: Chemické informační zdroje v síti Internet. Chem.listy 89, 1-10, (1995)
Klán P.: Online databáze těšící se pozornosti chemiků. CHEMagazín 9, č.5, 40-41 (1999)
Klán P., Mindl J., Štědrý A., Rubešová E.: Chemická informatika – Úvod do používání Internetu. Ústav informatiky AV ČR, CHEMagazín, Česká společnost chemická, Univerzita Pardubice, 1999
Klán P., Mindl J.: Chemikálie online. CHEMagazín 9, č.6, 27-28 (1999)
Klán P., Jindřich J.: Databáze fyzikálních vlastností chemických látek. CHEMagazín 10, č.6, 21-22 (2000)
Horký J., Boček B.: Kde hledat a nacházet zdroje toxikologických informací o chemikáliích. CHEMagazín 11, č.1, 8-10 (2001)
Aktuální chemický adresář Webu. Chem.Listy 95, 453-460 (2001, číslo 7)

 

Adresy, kde lze najít další informace [cit. 2014-03-26]

AIChE (American Institute of Chemical Engineers)
< http://www.aiche.org >

CCPS-AIChE (Center for Chemical Process Safety - American Institute of ChemicalEngineers)
< http://www.aiche.org/ccps >

IChemE (Institution of Chemical Engineers)
< http://www.icheme.org >

HSE (Health and Safety Executive)
< http://www.hse.gov.uk/index.htm >

MAHB (Major Accident Hazards Bureau)
< http://ipsc.jrc.ec.europa.eu/index.php/At-a-glance/487/0/ >

TNO (Netherlands Organization for Applied Scientific Research TNO)
< http://www.tno.nl >

IFA (Das Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung)
< http://www.dguv.de/ifa/index.jsp >

EPA (Environmental Protection Agency)
< http://www.epa.gov/ >

OSHA (Occupational Safety and Health Administration)
< http://www.osha.gov/ >

OECD (Organization for Economic Cooperation and Development)
< http://www.oecd.org/ >

ILO (International Labour Office)
< http://www.ilo.org/ >

EPSC (European Process Safety Centre)
< http://www.epsc.org >

 

Databáze

GESTIS – databáze nebezpečných látek pro účely bezpečnosti a hygieny práce vyvinutá v BIA (cca 7000 látek):
< http://www.dguv.de/ifa/Gefahrstoffdatenbanken/GESTIS-Stoffdatenbank/index-2.jsp >

IRIS (Integrated Risk Information Systems) – databáze nebezpečných látek s toxikologickými daty, vyvinutá v U.S.EPA pro hodnocení zdravotního rizika při expozici uvedeným chemikáliím (více než 450 látek):
< http://www.epa.gov/iris/subst >

Toxikologické databáze TOXNET:
< http://toxnet.nlm.nih.gov

Informace o bezpečnostních listech (MSDS):
< http://www.msdsonline.com/msds-search/ >