Terminologie

V oblasti prevence závažných havárií se používá řada odborných termínů, které je vhodné vysvětlit. Definované pojmy v právních předpisech vymezují význam jen malého počtu odborných termínů. Během vývoje v chápání a aplikaci prevence závažných havárií vznikla potřeba vypracovat množinu odborných výrazů s jejich výklady v oblasti analýz a hodnocení rizik. Na přelomu tisíciletí v oblasti rizikového inženýrství neexistovala v zahraničí i u nás zcela jednotná terminologie, což je dáno historickým vývojem. Odborná literatura většinou bývá doplněna výkladovým slovníkem vybraných odborných výrazů, které byly v dané práci použity. Z tohoto důvodu v roce 2004 vznikl „Výkladový terminologický slovník některých pojmů používaný v analýze a hodnocení rizik pro účely zákona o prevenci závažných havárií“, který byl aktualizován v roce  2010. V roce 2013 proběhla další aktualizace a během implementace směrnice Seveso III do českého právního řádu proběhne další aktualizace tohoto slovníku.
V roce 2011 byl vydán „Terminologický výkladový slovník k problematice lidského činitele“.

Užitečné pro doplnění znalostí jsou další výkladové slovníky z jiných oblastí
[cit. 2014-03-26]:

–    Encyklopedie BOZP: Portál Encyklopedie BOZP. VÚBP, Praha. Portál BOZP info.Dostupné na WWW: < http://www.bozpinfo.cz/knihovna-bozp/encyklopedie/ >
–    Terminologický slovník BOZP. Bezpečná práca,  2007, č. 3 až 6
–    ZEMAN, P. a kol.: S-1-031 Perspektivy vývoje bezpečnostní situace, vojenství a obranných systémů do roku 2015 s výhledem do roku 2025. Česká bezpečnostní terminologie. Výklad základních pojmů. Ústav strategických studií Vojenské akademie v Brně. Brno 2002. Dostupné na WWW: < www.defenceandstrategy.eu/filemanager/files/file.php?file=16048 >
–    Nomenclature for hazard and risk assessment in the process industries. Prepared by
a Working Party of the Engineering Practice Committee of the Institution of Chemical Engineers. Dostupné na WWW:
<http://www.manganese.org/__data/assets/pdf_file/0011/81956/NOMENCLATURE_OFR_HAZARD_AND_RISK_ASSESSMENT_IN_THE_PROCESS_INDUSTRIES.pdf >
–    Terminologický slovník pojmů z oblasti krizového řízení a plánování obrany státu. Ministerstvo vnitra ČR, Odbor bezpečnostní politiky. Praha 2009 Dostupné na WWW: < www.mvcr.cz/soubor/terminologicky-slovnik-offline-verze.aspx >
–    Pokyn ISO/IEC 73 –Management rizika – Slovník – Směrnice pro používání v normách. ČSNI, únor 2008