Terminologie

V oblasti prevence závažných havárií se používá řada odborných termínů, které je vhodné vysvětlit. Definované pojmy v právních předpisech vymezují význam jen malého počtu odborných termínů. Během vývoje v chápání a aplikaci prevence závažných havárií vznikla potřeba vypracovat množinu odborných výrazů s jejich výklady v oblasti analýz a hodnocení rizik. Na přelomu tisíciletí v oblasti rizikového inženýrství neexistovala v zahraničí ani u nás zcela jednotná terminologie, což je dáno historickým vývojem. Odborná literatura většinou bývá doplněna výkladovým slovníkem vybraných odborných výrazů, které byly v dané práci použity. Z tohoto důvodu v roce 2004 vznikl Výkladový terminologický slovník některých pojmů používaných k analýze a hodnocení rizik pro účely zákona o prevenci závažných havárií, který byl již několikrát aktualizován (2010, 2019, 2022).
V roce 2011 byl vydán Terminologický výkladový slovník k problematice lidského činitele.

Užitečné pro doplnění znalostí jsou další výkladové slovníky z jiných oblastí
[cit. 2014-03-26]:

Encyklopedie BOZP VÚBP, Praha
– Terminologický slovník BOZP. Bezpečná práca, 2007, č. 3 až 6
– ZEMAN, P. a kol.: S-1-031 Perspektivy vývoje bezpečnostní situace, vojenství a obranných systémů do roku 2015 s výhledem do roku 2025. Česká bezpečnostní terminologie. Výklad základních pojmů. Ústav strategických studií Vojenské akademie v Brně. Brno 2002.
– Nomenclature for hazard and risk assessment in the process industries. Prepared by
a Working Party of the Engineering Practice Committee of the Institution of Chemical Engineers.
Terminologický slovník pojmů z oblasti krizového řízení a plánování obrany státu. Ministerstvo vnitra ČR, Odbor bezpečnostní politiky.
– Pokyn ISO 73/2009 Management rizika – Slovník – Směrnice pro používání v normách.