Metodické pokyny

Metodické pokyny určují způsob, jak naplnit některé požadavky zákona o prevenci závažných havárií a související legislativy.  Níže je uveden přehled stávajících metodických pokynů (dle data uveřejnění) odboru environmentálních rizik MŽP týkajících se oblasti prevence závažných havárií. Metodické pokyny jsou zveřejňovány ve Věstníku MŽP na adrese: < http://www.mzp.cz/osv/edice.nsf/titletree > [cit. 2014-03-26], nebo jsou přímo dostupné jsou na adrese: < http://www.mzp.cz/cz/metodicke_pokyny_odboru_enviro_rizik > [cit. 2014-03-26].

 • Metodický pokyn pro hodnocení možnosti vzniku kumulativních a synergických účinků závažné havárie (uveřejněno ve Věstníku MŽP č. 6/2002)
 • Metodický pokyn pro stanovení zranitelnosti životního prostředí metodou ENVITech 03  a analýzu dopadů havárií s účastí nebezpečné látky na životní prostředí metodou H&V index (uveřejněno ve Věstníku MŽP č. 3/2003)
 • Metodický pokyn pro „Posouzení objektu nebo zařízení s vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a plnění obecných povinností právnickými nebo podnikajícími fyzickými osobami“ podle zákona č. 59/2006 Sb.,  o prevenci závažných  havárií (uveřejněno ve Věstníku MŽP č. 10/2006)
 • Metodický pokyn pro postup při zpracování dokumentu „Návrh na zařazení objektu nebo zařízení do skupiny A nebo B“ podle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií (uveřejněno ve Věstníku MŽP č. 10/2006)
 • Metodický pokyn pro zpracování dokumentů „Zásady, cíle a politika prevence závažné havárie“ a „Popis systému řízení bezpečnosti“ podle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií (uveřejněno ve Věstníku MŽP č. 12/2006)
 • Metodický pokyn pro postup při zpracování dokumentu „Bezpečnostní zpráva“ podle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií (uveřejněno ve Věstníku MŽP č. 12/2006)
 • Metodický pokyn pro „Zpracování písemných podkladů pro stanovení zóny havarijního plánování a pro vypracování vnějšího havarijního plánu“ podle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií (uveřejněno ve Věstníku MŽP č. 2/2007)
 • Metodický pokyn pro „Poskytování informací o vzniku a dopadech závažné havárie“ podle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií (uveřejněno ve Věstníku MŽP č. 2/2007)
 • Metodický pokyn pro postup při zpracování dokumentu „Analýza a hodnocení rizik závažné havárie“ podle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií (uveřejněno ve Věstníku MŽP č. 3/2007)
 • Metodický pokyn k rozsahu a způsobu zpracování dokumentu „Posouzení vlivu lidského činitele na objekt nebo zařízení v souvislosti s relevantními zdroji rizik“ podle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií (uveřejněno ve Věstníku MŽP č. 3/2007)
 • Metodický pokyn pro zpracování zprávy o posouzení bezpečnostní zprávy podle zákona  č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií (uveřejněno ve Věstníku MŽP č. 9/2007)
 • Metodický pokyn pro postup při stanovení limitů akutní toxicity pro analýzy rizik podle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií (uveřejněno ve Věstníku MŽP č. 7/2011)

Vzhledem k implementaci směrnice Seveso III do českého právního řádu bude provedena revize stávajících metodických pokynů. Některé budou přepracovány a doplněny. Podle potřeby budou vydány nové metodické pokyny.