Podmínky použití

Obsahová náplň integrovaného informačního a znalostního systému „MAPIS“ – „Major Accident Prevention Information System“ je zpracována podle platné zákonné úpravy v oblasti prevence závažných havárií, včetně prováděcích předpisů a metodických pokynů Ministerstva životního prostředí ČR v souladu s příslušnými předpisy Evropské unie.

V systému uvedené metodické a další postupy k plnění požadovaných dílčích povinností provozovatelů ve smyslu zákonné úpravy k prevenci závažných havárií slouží jako podpůrné nástroje pro rozhodování uživatele a jejich použití není povinné.

Správce systému MAPIS, VÚBP, v.v.i. neodpovídá za výsledky a výstupy, které byly získané nebo vytvořené na základě použití nesprávných, neúplných, chybně aplikovaných nebo uživatelem vědomě ovlivněných údajů.