Úvod

Při pozorování dává náhoda přednost připraveným myslím.

Louis Pasteur (1822 - 1895), francouzský biolog, chemik a lékař

Tento systémový modul představuje veřejný informační zdroj. Klade si za cíl shromažďovat a soustřeďovat relevantní informace k problematice prevence závažných havárií, jako jsou legislativní, metodické, doporučené a jiné odborné materiály, a další relevantní zdroje, které mají vztah k této problematice. Zprostředkuje také dotazy a odpovědi, názory a náměty, i příspěvky do diskuze k odborným problémům cestou elektronické nástěnky, a rovněž umožní se získanými informacemi dále efektivně pracovat bez nutnosti zvláštních oprávnění uživatele.

Portál umožňuje výměnu informací mezi zainteresovanými subjekty/odborníky - Centrem prevence a omezování rizik závažných havárií, posuzovateli bezpečnostních dokumentů ve smyslu zákona o prevenci závažných havárií, odborníky v této oblasti a dalšími zájemci o předmětnou oblast. Také poskytuje kontaktní údaje a základní informace o subjektech, které zajišťují realizaci zákona č. 224/2015 Sb, zákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních polatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prevenci závažných havárií).

Cíle prevence závažných havárií a vývoj v oblasti prevence závažných havárií ve světě a v České republice

Člověk objevuje postupně od starověku zákonitosti přírody a řadu z nich využívá ke svému prospěchu. Během několika desítek let došlo k výraznému nárůstu vědomostí v oblasti chemie. Vyrábí se mnoho chemických látek a jejich směsí, které našly uplatnění v mnoha aplikacích, bez kterých by dnešní svět neexistoval v té podobě, jakou známe. Přes nárůst znalostí a technologický pokrok při výrobě a v aplikacích chemických látek stále dochází k nežádoucím událostem, které mají různé následky a dopady. Podle míry dopadů lze nežádoucí události rozdělit hlavně na

  • skoronehody, což je událost bez vážného ohrožení nebo vážného dopadu na zdraví a životy lidí,
  • nehody (incidenty), kdy může dojít ke ztrátě života jedince nebo dojít k hromadnému ohrožení života,
  • havárie, kdy může dojít ke ztrátě života několika jedinců a k desítkám raněných,
  • závažné havárie, které mohou mít za následek ztrátu až desítek životů a stovky raněných,
  • pohromy, kdy může dojít ke ztrátě desítek až tisíců životů a tisícům raněných.

Právní úprava oblasti prevence závažných havárií pojmem „závažná havárie“ rozumí mimořádnou, částečně nebo zcela neovladatelnou, časově a prostorově ohraničenou událost, například závažný únik, požár nebo výbuch, která vznikla nebo jejíž vznik bezprostředně hrozí v souvislosti s  užíváním objektu nebo zařízení, v  němž je nebezpečná (chemická) látka vyráběna, zpracovávána, používána, přepravována nebo skladována, a vedoucí k vážnému ohrožení nebo k vážnému dopadu na životy a zdraví lidí, hospodářských zvířat a životní prostředí nebo k  újmě na majetku.

V důsledku řady závažných havárií ve světě v EHS byla nejprve přijata směrnice 82/501/EHS (Seveso I) z  24.6.1982, o nebezpečí závažných havárií při určitých průmyslových činnostech. V roce 1996 v rámci kontroly a omezování zdrojů nebezpečných závažných havárií byla 9.12.1996 Radou Evropské unie přijata směrnice Rady 96/82/ES (Seveso II), o kontrole nebezpečí vzniku závažných havárií zahrnující nebezpečné látky, s účinností od 3.2.1999. Česká republika měla povinnost tuto směrnici implementovat do svého právního řádu, a proto v roce 1999 schválil Parlament České republiky zákon č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií, s účinností od 29.1.2000, a k tomuto zákonu přijal příslušné prováděcí a související předpisy. V dalším vývoji byla směrnice 96/82/ES změněna 16.12.2003 směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2003/105/ES, což se odrazilo v České republice vydáním zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících právních předpisů a nového zákona 224/2015 Sb, zákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních polatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prevenci závažných havárií). Vzhledem ke změně v systému klasifikace nebezpečných látek, na které reaguje nařízení ES č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, tzv. nařízení CLP (Classification, Labelling and Packaging of Substance and Mixtures), byla revidována směrnice Seveso II, současně při uvážení některých oblastí s potřebou provést určité úpravy a snahou zlepšit provádění a prosazování směrnice při současném zachování nebo mírném zlepšení úrovně ochrany zdraví a životního prostředí. Výsledkem úprav je směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/18/EU (Seveso III) ze dne 4.7.2012, o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek a o změně a následném zrušení směrnice Rady 96/82/ES (Seveso II). Tato směrnice bude zrušena ode dne 1.6.2015. Členské státy musí v oblasti prevence závažných havárií do 31.5.2015 uvést do souladu s novou směrnicí Seveso III své právní předpisy.


Vývoj ve světě v oblasti bezpečnostního inženýrství jde stále kupředu. To má i odraz v oblasti prevence závažných havárií. Oborový portál chce zájemci o tuto oblast zprostředkovat řadu užitečných informací, které zájemce použije pro rozšíření svých znalostí i pro svoji práci.