Právní předpisy

OBSAH TÉTO RUBRIKY NEODPOVÍDÁ AKTUÁLNÍMU STAVU. PŘIPRAVUJEME NOVÉ ZNĚNÍ.

Jednou z oblastí je prevence závažných havárií, pro kterou v zemích EU je určující právní úprava vycházejí z řady tzv. směrnic Seveso. První byla Směrnice 82/501/EEC (Seveso I) ze dne 24.6.1982 o zdrojích nebezpečí závažných havárií v určitých průmyslových činnostech, druhá byla Směrnice Rady 96/82/ES (Seveso II) ze dne 9.12.1996 o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek, která byla změněna Směrnicí 2003/105/ES ze dne 16.12.2003, což je platné dodnes. Česká republika směrnici Seveso II implementovala zákonem o prevenci závažných havárií . 353/1999 Sb., který později byl zrušen a nahrazen zákonem č. 59/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Nyní platí zákon č. 488/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 59/2006, ve znění pozdějších předpisů. Protože došlo v oblasti chemických látek ke změnám, hlavně v systému klasifikace nebezpečných látek, byla směrnice Seveso II revidována. Výsledkem je směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/18/EU (Seveso III) ze dne 4.7.2012 o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek a o změně a následném zrušení směrnice Rady 96/82/ES (Seveso II). Směrnice Seveso II bude zrušena ode dne 1.6.2015. Členské státy EU musí do 31.5.2015 uvést do souladu s novou směrnicí Seveso III své právní předpisy v oblasti prevence závažných havárií.

Právní předpisy a další materiály - rozdělení

 • A. Směrnice „Seveso“
 • B. Stávající právní předpisy v České republice
 • C. Související materiály

A. Směrnice „Seveso“

 • Směrnice 82/501/EEC (Seveso I) ze dne 24.6.1982 o zdrojích nebezpečí závažných havárií v určitých průmyslových činnostech
 • Směrnice Rady 96/82/ES (Seveso II) ze dne 9.12.1996 o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek; změna Směrnicí 2003/105/ES ze dne 16.12.2003
 • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/18/EU ze dne 4.7.2012 o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek a o změně a následném zrušení směrnice Rady 96/82/ES (Seveso III).

Na webové stránce European Commission týkající se životního prostředí ohledně směrnic Seveso je úvodní text (< http://ec.europa.eu/environment/seveso/ > [cit. 2014-03-26]), z kterého jsou zde citovány tyto základní informace:

Vzhledem k řadě závažných havárií spojených s přítomností nebezpečných chemických látek byly podniknuty legislativní kroky, aby se těmto haváriím předcházelo nebo aby byl omezen jejich dopad. Milníkem v Evropě byla havárie v italském městě Sevesu 10.7.1976.
Současná směrnice Seveso II zaměřená na prevenci a kontrolu těchto havárií se vztahuje na cca 10.000 průmyslových zařízení, v nichž se používají nebo skladují nebezpečné chemické látky v určitých množstvích. Směrnice zavazuje členské státy EU, aby zajistily odpovídající politiku prevence závažných havárií. Spolu s tím jsou odstupňovaně určeny podle stanovených limitních množství nebezpečných chemických látek povinnosti provozovatelů
a také povinnosti správních úřadů, včetně příslušné kontroly.

Tzv. směrnice Seveso I - Směrnice Rady 82/501/EHS o nebezpečí závažných havárií při určitých průmyslových činnostech (Official Journal of the European Communities č. L 230ze dne 5. srpna 1982) byla přijata v roce 1982. U této směrnice byly dvě změny: první změna v roce 1987 směrnicí 87/216/EEC ze dne 19. března 1987 (OJ č. L 85 ze dne 28. března 1987) a druhá změna v roce 1988 směrnicí 88/610/EHS ze dne 24. listopadu 1988 (OJ č. L 336 ze dne 7. prosince 1988). Důvodem bylo rozšíření oblasti působnosti směrnice, zejména na skladování nebezpečných chemických látek, vzhledem k proběhlým závažným haváriím v Union Carbide v Bhópálu v Indii (rok 1984) a v Sandozu v Basileji ve Švýcarsku (rok 1986).

Tzv. směrnice Seveso II - Směrnice Rady 96/82/ES o kontrole nebezpečí závažných havárií (Official Journal of the European Union č. L 010 ze dne 14. ledna 1997) byla přijata dne 9. prosince 1996 a nahradila původní směrnici Seveso I. Nová směrnice Seveso II zahrnovala revizi a rozšíření oblasti působnosti a zavedení nových požadavků týkajících se systémů řízení bezpečnosti, havarijního plánování a územního plánování, včetně posílení kontrol. U této směrnice byla jedna změna: vzhledem k proběhlým haváriím v Baia Mare v Rumunsku (rok 2000), v Enschede v Nizozemí (rok 2000), a v AZF v Toulouse ve Francii (rok 2001), a také vzhledem k novým poznatkům ze studia karcinogenů a látek nebezpečných pro životní prostředí, byla směrnice Seveso II rozšířena směrnicí 2003/105/ES Evropského parlamentu a Rady ze 16. prosince 2003 kterou se mění směrnice Rady 96/82/ES (Official Journal of the European Union č. L 345 ze dne 31. prosince 2003). Nejdůležitější změny se týkaly rizik vyplývajících ze skladovacích a zpracovatelských činností v těžebním průmyslu, skladování a výroby pyrotechniky a výbušnin a skladování dusičnanu amonného a hnojiv na jeho bázi.

Tzv. směrnice Seveso III - Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/18/EU ze dne 4.7.2012 o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek a o změně a následném zrušení směrnice Rady 96/82/ES (Official Journal of the European Union č. L 197/1 ze dne 24. července 2012) byla přijata dne 4. července 2012 a od 1. června 2015 nahradí směrnici Seveso II. Hlavní změny v této směrnici byly vyvolány změnami v klasifikaci nebezpečných chemických látek podle nařízení ES č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, tzv. nařízení CLP (Classification, Labelling and Packaging of Substance and Mixtures) podle Globálně harmonizovaného systému klasifikace chemických látek Organizace spojených národů (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals - GHS). Spolu s tím byly řešeny i další otázky, např. týkající se lepšího přístupu občanů k informacím o rizicích vyplývajících z činností místních podniků a potřebných informací, dále otázky spojené s účastí dotčené veřejnosti při územním plánování a přísnější inspekce předmětných objektů a zařízení k zajištění účinnějšího prosazování právních norem v prevenci závažných havárií. bezpečnostních pravidel. V těchto dalších změnách jde o záměr vyjasnit, vylepšit nebo přidat některá ustanovení pro zajištění lepšího, soudržnějšího provádění a prosazování právních předpisů, s cílem dosáhnout vysoké úrovně ochrany, a současně co nejvíce zjednodušit právní úpravu
a omezit administrativní zátěž.


B. Stávající právní předpisy v České republice

Právní předpisy týkající se přímo prevence závažných havárií
V rámci implementace směrnice Seveso II byla v České republice přijata tato právní úprava:

 • Zákon č. 59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), který byl změněn zákonem č. 488/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Do 31.5.2006 platil zákon č. 353/1999 Sb. o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), jak vyplývalo ze změn provedených zákonem č. 258/2000 Sb., zákonem č. 320/2002 Sb. a zákonem č. 82/2004 Sb.
 • Nařízení vlády č. 254/2006 Sb. o kontrole nebezpečných látek. Do 31.5.2006 platilo nařízení vlády č. 452/2004 Sb., kterým se stanovil způsob hodnocení bezpečnostního programu prevence závažné havárie a bezpečnostní zprávy, obsah ročního plánu kontrol, postup při provádění kontroly, obsah informace a obsah výsledné zprávy o kontrole. Toto nařízení nahrazovalo zrušenou vyhlášku č. 6/2000 Sb.
 • Vyhláška č. 256/2006 Sb. o podrobnostech systému prevence závažných havárií. Do 31.5.2006 platila vyhláška č. 366/2004 Sb. Ministerstva životního prostředí, o některých podrobnostech systému prevence závažných havárií. Tato vyhláška nahrazovala zrušenou vyhlášku č. 8/2000 Sb. Ministerstva životního prostředí, kterou se stanovily zásady hodnocení rizik závažné havárie, rozsah a způsob zpracování bezpečnostního programu prevence závažné havárie a bezpečnostní zprávy, zpracování vnitřního havarijního plánu, zpracování podkladů pro stanovené zóny havarijního plánování a pro vypracování vnějšího havarijního plánu a rozsah a způsob informací určených veřejnosti a postup při zabezpečování informování veřejnosti v zóně havarijního plánování.
 • Vyhláška č. 255/2006 Sb. o rozsahu a způsobu zpracování hlášení o závažné havárii a konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie. Do 31.5.2006 platila vyhláška č. 367/2004 Sb. Ministerstva životního prostředí, kterou se měnila vyhláška č. 7/2000 Sb., kterou se stanovil rozsah a způsob zpracování hlášení o závažné havárii a konečné zprávy o vzniku a následcích závažné havárie.
 • Vyhláška č. 250/2006 Sb., kterou se stanoví rozsah a obsah bezpečnostních opatření fyzické ochrany objektu nebo zařízení zařazených do skupiny A nebo do skupiny B. Do 31.5.2006 platila vyhláška č. 373/2004 Sb. Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou byly stanoveny podrobnosti o rozsahu bezpečnostních opatření fyzické ochrany objektu nebo zařízení zařazených do skupiny A nebo do skupiny B.
 • Vyhláška č. 103/2006 Sb. o stanovení zásad pro vymezení zóny havarijního plánování a o rozsahu a způsobu vypracování vnějšího havarijního plánu. Do 31.5.2006 platila vyhláška č. 383/2000 Sb. Ministerstva vnitra, kterou se stanovily zásady pro stanovení zóny havarijního plánování a rozsah a způsob vypracování vnějšího havarijního plánu pro havárie způsobené vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky.

Právní předpisy související s prevencí závažných havárií

 • Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), v aktualizovaném znění. Do 31.12.2011 platil zákon č. 356/2003 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů (úplné znění zákona o chemických látkách a chemických přípravcích, jak vyplývá z pozdějších změn, vydané ve Sbírce předpisů ČR pod číslem 434/2005 Sb.). Do 30.4.2004 platil zákon č. 157/1998 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Celý souhrn právních předpisů v oblasti chemických látek a chemických přípravků viz webové stránky Ministerstva životního prostředí (< http://www.mzp.cz/cz/chemicke_latky > [cit. 2014-03-26]).
 • Vyhláška č. 200/2006 Sb. Českého báňského úřadu o skladování výbušnin. Do 15.5.2006 platila vyhláška č. 99/1995 Sb. Českého báňského úřadu o skladování výbušnin, ve znění pozdějších předpisů.

C. Související materiály

 • Směrnice Rady 96/82/EC (Seveso II) ve znění směrnice Rady 2003/105/EC OTÁZKY A ODPOVĚDI. Existuje databáze otázek a odpovědí, týkající se podrobného výkladu bodů ve Směrnici 96/82/EC ve znění Směrnice 2003/105/EC (dále Směrnice). Otázky byly předloženy národními úřady členských států Evropské Komisi. Uvedené odpovědi byly odsouhlaseny reprezentanty členských států prostřednictvím Výboru kompetentních autorit pro implementaci Směrnice 96/82/EC. Uvedené vysvětlivky reflektují interpretaci Směrnice, jak byla odsouhlasena Evropskou komisí a členskými státy. Nicméně nejsou povinné a není proto vyloučena odlišná rozumná interpretace požadavků Směrnice. V odkazu uvedená verze v českém překladu je konsolidovaná verze otázek a odpovědí z konce roku 2008 přijatá Výborem kompetentních autorit. Originál v angličtině již na Internetu není dostupný. Místo toho je dostupná doplněná verze otázek a odpovědí z konce roku 2011, jejíž anglická verze je dostupná na WWW: (< http://www.sfk-taa.de/publikationen/andere/qa_end2011en.pdf > [cit. 2014-03-26]).