Právní předpisy

Směrnice „Seveso“

V Evropě vedla katastrofální nehoda v italském městě Seveso v roce 1976 k přijetí právních předpisů o prevenci a kontrole těchto nehod. Takzvaná směrnice Seveso (směrnice 82/501/EHS) byla později změněna s ohledem na zkušenosti získané z pozdějších nehod, jako je Bhópál, Toulouse nebo Enschede, které vedly k Seveso-II (směrnice 96/82/ES). V roce 2012 byla přijata směrnice Seveso-III (směrnice 2012/18/EU), která mimo jiné zohledňuje změny v právních předpisech Unie o klasifikaci chemických látek a větší práva občanů na přístup k informacím a spravedlnosti.

Směrnice se vztahuje na více než 12 000 průmyslových zařízení v Evropské unii, kde se nebezpečné látky používají nebo skladují ve velkém množství, zejména v chemickém a petrochemickém průmyslu, jakož i ve velkoobchodě a skladování paliv (včetně LPG a LNG). Jeho cílem je kontrolovat nebezpečí závažných havárií zahrnující nebezpečné látky, zejména chemické látky, a přispívá k úsilí o snížení rizika technologických katastrof.

Vzhledem k velmi vysoké míře industrializace v Evropské unii přispěla směrnice Seveso k dosažení nízké četnosti závažných havárií. Směrnice je obecně považována za měřítko politiky v oblasti průmyslových havárií a byla vzorem pro právní předpisy v mnoha zemích po celém světě.

Seveso - Major accident hazards - Environment - European Commission (europa.eu)

Právní předpisy v České republice

Základním právním předpisem, upravujícím oblast prevence závažných havárií, je zákon č. 224/2015 Sb., ze dne 12. srpna 2015, Zákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č.634/2004 Sb., o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů (zákon o prevenci závažných havárií). Zákon zpracovává příslušnou Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2012/18/EU a stanoví systém prevence závažných havárií pro objekty a zařízení, v nichž je umístěna vybraná nebezpečná chemická látka nebo chemická směs s cílem snížit pravděpodobnost vzniku a omezit následky případných závažných havárií na zdraví a životy lidí, hospodářská zvířata, životní prostředí a majetek. Zákon nabyl účinnosti dne 1. října 2015. Zákonem se ruší zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií.

K provedení zákona č. 224/2015 Sb., slouží následující právní předpisy:

Vyhlášky Ministerstva životního prostředí

  • Vyhláška č. 227/2015 Sb., ze dne 24. srpna 2015, o náležitostech bezpečnostní dokumentace a rozsahu informací poskytovaných zpracovateli posudku.
  • Vyhláška č. 228/2015 Sb., ze dne 24. srpna 2015 o rozsahu zpracování informace veřejnosti, hlášení o vzniku závažné havárie a konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie.
  • Vyhláška č. 229/2015 Sb., ze dne 24. srpna 2015, o způsobu zpracování návrhu ročního plánu kontrol a náležitostech obsahu informace o výsledku kontroly a zprávy o kontrole.

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu

  • Vyhláška č. 225/2015 Sb., ze dne 28. srpna 2015, o stanovení rozsahu bezpečnostních opatření fyzické ochrany objektu zařazeného do skupiny A nebo skupiny B.

Vyhláška Ministerstva vnitra

  • Vyhláška č. 226/2015 Sb., ze dne 12. srpna 2015, o zásadách pro vymezení zóny havarijního plánování a postupu při jejím vymezení a o náležitostech obsahu vnějšího havarijního plánu a jeho struktuře ve znění vyhlášky č. 311/2021 Sb.

Právní předpisy související s prevencí závažných havárií

Platnou právní úpravu v oblasti uvádění chemických látek a směsí na trh představuje zákon č. 350/2011 Sb., ze dne 27. října 2011, o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Více na Právní předpisy v oblasti chemických látek - Ministerstvo životního prostředí (mzp.cz)