Dotazy a odpovědi

Dotaz ke klasifikaci aerosolů dle zákona č. 224/2015 Sb. - k Příloze č. 1, tabulce I

Cyrusová Silvie
21.7.2017 11:00:45
Jak rozlišit, zda hořlavý aerosol spadá do třídy P3a nebo P3b (výrazný rozdíl v kvalifikačním množství)? Dle pomocné tabulky od VÚBP spadají pod třídu P3a aerosoly, které obsahují hořlavou látku s klasifikací H 220, 221 nebo 224.Do P3b se pak řadí ty, které obsahují hořlavou látku s klasifikací H225, 226 nebo 228. Pokud je v BL aerosolu uvedena věta H222 nebo H223 (hořlavý aerosol), je v ní už asi zahrnuto, že aerosol obsahuje nějakou hořlavou látku s výše uvedenou klasifikací, neboť v BL je uvedena klasifikace obsahu aerosolu (směsi) jako celku. Jak pak rozlišit, jestli P3a nebo P3b? Zkoumat jednotlivé složky směsi dle BL a dohledávat jejich klasifikaci jako čistých látek?
 

 

Dotaz k návrhu zákona o prevenci závažných havárií k Příloze č. 1 – Tabulka II – bod 34 písm. e)

Frišhansová Lenka
15.4.2015 16:29:44
Jaké typy alternativních paliv má předkladatel zákona na mysli?
Doporučujeme konkrétním příkladem vysvětlit.
Zároveň upozorňujeme na překlep, kdy ve sloupci 3 téhož bodu došlo vypadnutí nuly z navržené hodnoty. Správně by zde dle našeho názoru mělo být 25 000 nikoliv 2 500.
 

 

Odpověď

Frišhansová Lenka
15.4.2015 16:32:33
Alternativními palivy se rozumí produkty, které mohou nahradit stávající konvenční paliva na bázi ropy.
Paliva mající původ v ropě: LPG pro automobily.
Paliva neropného, ale minerálního původu: stlačený zemní plyn (CNG), zkapalněný zemní plyn (LNG), syntetická ropa a paliva z ní vyrobené, metanol, dimetyléter (DME), generátorový a vysokopecní plyn.
Paliva biologického původu, biopaliva: bioetanol, biodiesel, bioplyn, dřevoplyn.
Paliva různého nebo kombinovaného původu: vodík, peroxid vodíku, étery, jako MTBE, ETBE, TAME, DIPE, paliva řady P (P-Series), elektrická energie.

Alternativní paliva lze třídit podle následujících kritérií.
• Podle výskytu / původu, tj. zda se nacházejí v přírodě (např. zemní plyn), nebo je nutné je vyrábět (např. vodík).
• Zda jsou nebo nejsou obnovitelná. Pro obnovitelná paliva je typický uzavřený cyklus oxidu uhličitého a dobrá biologická odbouratelnost.
• Fyzikálního stavu - paliva se vyskytují ve všech skupenstvích jako plyny, kapaliny nebo tuhé látky:
• Fyzikálně-chemických vlastností bod varu, tlak par atd.
• Chemického složení: uhlovodíky, alkoholy, étery, estery, inertní látky, atd.
• Motorářských vlastností, jako jsou oktanové nebo cetanové číslo, výhřevnost, rychlost hoření.
• Emisí, např. neprodukující CO2 (vodík), s uzavřeným cyklem CO2 (bioetanol) atd.
• Bezpečnosti: výbušná (vodík, CNG, LNG), nevýbušná (MEŘO), rozpustná ve vodě (alkoholy), jedovatá (metanol) apod.
• Podle pohonné jednotky, pro kterou jsou určená: zážehový nebo vznětový motor, turbína, elektromotor.
• Vlivu na konstrukci vozidla: nevyžadující úpravy vozidla (např. směsná nafta), vyžadující úpravy (LPG, MEŘO), vyžadující novou konstrukci (vodík, palivové články). Po úpravě v některých případech mohou vozidla být využívána jako vícepalivová.
• Potenciálního uživatele, např. městské dopravní podniky (CNG), zemědělské podniky (bioetanol, směsná nafta), soukromé osobní automobily (LPG) atd.

Hodnota 2 500 – akceptováno – opraveno na 25 000.