Člověk v pracovním systému a jeho spolehlivost

Člověk je zásadním prvkem pracovního systému a pracovní systém je spojen pouze s antropogenním vlivem. Nelze nazývat pracovním systém, který nezahrnuje lidskou složku.

V této části jsou základní poznatky o lidském činiteli jako nejvýznamnější příčině vzniku nežádoucích událostí v průmyslu: Tyto události vznikají v široké škále od jednoduchých úrazů u jedinců až k haváriím s následky zbraní hromadného ničení a mají dopad nejen na pracovníky daného provozu, ale i obyvatelstvo v širokém okolí (chemické havárie, havárie z jaderných zařízení atd.). Část se bude zabývat problematikou způsobu posouzení vlivu lidského činitele a teorie chybování (identifikace chyb a jejich příčin, metodologie, pravděpodobnosti vzniku chyby člověka), spolehlivostí člověka a metodami hodnocení faktorů ovlivňujících spolehlivost LF ve složitých pracovních systémech, osobnostními determinanty jako základem spolehlivosti výkonu člověka, ergonomií jako předpokladem optimálního fungování člověka v pracovních systémech, úkolovými analýzami, hierarchickými modely kauzality průmyslových havárií, rizikovými faktory průmyslu, motivačními přístupy k optimalizaci výkonu lidského činitele.