Literatura

V této části jsou uvedeny přehledy literatury k problematice lidského činitele pro různé účely

Přehled literatury k problematice spolehlivosti lidského činitele

 1. ALLAHYARI, Teimour [et al.]. Occupational cognitive failures and safety performance in the workplace. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, 2014, roč, 20, č. 1, s. 175-180.
 2. DUL, Jan; WEERDMEESTER, Bernard. Ergonomics for beginners: a quick reference guide. London: Francis&Taylor, 2001, 142 s. ISBN 0748408258.
 3. Gudelines for preventing human errror in process safety. New York: Center for Chemical Process Safety of the American Institute of Chemical Engineers, 1994, 379 s. ISBN 9781591245834.
 4. HAVLÍKOVÁ, Marie. Lidský faktor v systémech MMS. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online], 2009, roč. 2, č. 1. Dostupný z WWW: http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-01-2009/havlikova_lidsky-faktor.html . ISSN 1803-3687.
 5. HAVLÍKOVÁ, Marie. Spolehlivost a bezpečnost v systémech člověk-stroj. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online], 2008, roč. 1, č. 4. Dostupný z WWW: http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-04-2008/havlikova_mms_spolehlivost.html. ISSN 1803-3687.
 6. HAVLÍKOVÁ, Marie. Člověk v systémech člověk-stroj. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online], 2008, roč. 1, č. 3. Dostupný z WWW: http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-03-2008/havlikova_clovek_mms.html. ISSN 1803-3687.
 7. HLADKÝ, Aleš. Ergonomie a spolehlivost člověka v technických systémech. Psychologie v ekonomické praxi, 2008, roč. 43, č. 3-4, s. 35-54.
 8. HOLDEN, Richard J. People or system: to blame is human, the fix is to engineer. Professional Safety, 2009, roč. 54, č. 12, s. 34-41.
 9. KIRWAN, Barry. A Guide to Practical Human Reliability Assessment. Boca Raton : CRC Press , 1994. 592 s. ISBN 0748400524.
 10. KIRWAN, Barry. Human error identification in reliability assessment: overview of approaches. Applied Ergonomics, 1992, roč. 23, č. 5, s. 299-318.
 11. KIRWAN, Barry. Human error identification in HRA: detailed comparison of techniques. Applied rgonomics, 1992, roč. 23, č. 6, s. 371-381.
 12. KIRWAN, Barry; Scannali S.; Robinson, L.  A case study of human reliability assessment for an existing nuclear power plant. Applied Ergonomics, 1996, roč. 27, č. 5, s. 389-302.
 13. MALÝ, Stanislav. Problematika spolehlivosti lidského činitele (LČ) v bezpečnostní dokumentaci podle zákona č. 353/1999 Sb. o prevenci závažných havárií. Bezpečnost a hygiena práce, 2001, č. 11, s. 16-19.
 14. MALÝ, Stanislav. Problematika spolehlivosti lidského činitele (LČ) v bezpečnostní dokumentaci podle zákona č. 353/1999 Sb. o prevenci závažných havárií. Portál BOZPinfo [online], 18. 04. 2002 [cit. 2016-02-22]. Dostupný z WWW: http://www.bozpinfo.cz/win/knihovna-bozp/citarna/clanky/lidsky_cinitel/lc020308.html . ISSN 1801-0334.
 15. MALÝ, Stanislav [et al.]. Influence of combined operation of radiation and convection heat on reliability of professional performance. Central European Journal of Public Health, 2007, roč. 15, supplement, s. S21-S22.
 16. MALÝ, Stanislav; MATOUŠEK, Oldřich; TOMÁŠOVÁ, A. Selhání člověka a průmyslová havárie: 1. část. Bezpečnost a hygiena práce, 1999, č. 6, s. 4-6.
 17. MALÝ, Stanislav; MATOUŠEK, Oldřich; TOMÁŠOVÁ, A. Selhání člověka a průmyslová havárie: 2. část. Bezpečnost a hygiena práce, 1999, č. 7-8, s. 4-7.
 18. MATOUŠEK, Oldřich. Psychologické aspekty chyb a selhání člověka. Bezpečnost a hygiena práce, 1998, č. 12, s. 14-18.
 19. MATOUŠEK, Oldřich. Řídící centra, velíny, dozorny a jejich pracovníci. Bezpečnost a hygiena práce, 2000, č. 5-6, s. 24-26.
 20. MATOUŠEK, Oldřich; HLAVÁČ, P. Dálkově řízené výrobní systémy a prostředky interfejsu. Bezpečná práca, 1991, č. 2, s. 61-65.
 21. MATOUŠEK, Oldřich; HLAVÁČ, P. Ergonomické požadavky na pracovišti s dálkových řízením výrobních systémů. Bezpečná práca, 1991, č. 4, s. 160-165.
 22. MATOUŠEK, Oldřich; HLAVÁČ, P. K problému spolehlivosti člověka v technickém systému. Bezpečná práca, 1991, č. 6, s. 246-250.
 23. MATOUŠEK, Oldřich; TOMÁŠOVÁ, A. Investigativní metody pro analýzu příčin havárií (nehod). Studijní zpráva, VÚBP, 1996.
 24. MATOUŠEK, Oldřich; TOMÁŠOVÁ, A. Spolehlivost člověka v technických systémech. (Přehled metod identifikace chyb a příčin). Studijní zpráva VÚBP, 1996.
 25. MIKLOŠ, Vojtěch. Spol´ahlivosť l´udského činitel´a. Bezpečná práca, 2010, roč. 41, č. 6, s. 18-20.
 26. PALEČEK, Miloš. Kultura bezpečnosti jako významná součást společenské odpovědnosti podniků a kvality pracovního života občanů. In Vybrané statě o kvalitě pracovního života. Praha: Vysoká škola ekonomická, 2008. S. 62-73.
 27. PALEČEK, Miloš; MALÝ, Stanislav; GIECI, Adam. Spolehlivost lidského činitele. 1. vyd. Praha: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., 2008. 140 s. ISBN 978-80-86973-28-9.
 28. SKŘEHOT, Petr; PALEČEK, Miloš; MALÝ, Stanislav. Posouzení vlivu lidského činitele na bezpečnost provozu (nejen) průmyslových technologií a zařízení. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Svět práce kvalita života v globalizované ekonomice, Praha, 13. – 14. září 2007. Praha: Vysoká škola ekonomická, 2007. 9 s.
 29. SKŘEHOT, Petr. Spolehlivost lidského činitele. Portál BOZPinfo [online], 7. 08. 2006 [cit. 2016-02-22]. Dostupný z WWW: http://www.bozpinfo.cz/win/knihovna-bozp/citarna/clanky/lidsky_cinitel/spol_lid_cin06.html . ISSN 1801-0334.
 30. SKŘEHOT, Petr. Spolehlivost člověka v pracovním systému. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online], 2008, roč. 1, č. 1. Dostupný z WWW: http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-01-2008/spolehlivost_cloveka_skrehot.html . ISSN 1803-3687. ISSN 1803-3687.
 31. SKŘEHOT, Petr. Chyby lidského činitele a identifikace jejich příčin. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online], 2009, roč. 2, č. 1. Dostupný z WWW: http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-01-2009/skrehot_mips.html. ISSN 1803-3687.
 32. SKŘEHOT, Petr. Hodnocení spolehlivosti lidského činitele pomocí integrované metody HTA-PHEA a zkušenosti s aplikací softwarového nástroje HTA-PHEA. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online], 2011, roč. 4, č. 2. Dostupný z WWW: http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-02-2011/hta-phea_skrehot.html. ISSN 1803-3687.
 33. SKŘEHOT, Petr. Posuzování spolehlivosti člověka v pracovním systému pomocí analýz úkolů. Praha: Výzkumný ústav bezpečnost práce, v.v.i., 2008. 28 s. ISBN 978-80-86973-22-7.
 34. SKŘEHOT, Petr. Využití faktorů ovlivňujících výkonnost obsluhy při hodnocení spolehlivosti lidského činitele a kultury bezpečnosti. Spektrum, 2008, roč. 8, č. 1, s. 41-45.
 35. STANTON, Neville [et al.]. Handbook of human factors and ergonomics [online]. [cit. 2016-02-22]. ISBN 0-415-28700-6. Dostupný z WWW: https://www.researchgate.net/publication/227555754_Handbook_of_Human_Factors_and_Ergonomics_Third_Edition .
 36. SWAIN, Alan D.  Comparative Evaluation of Methods for Human Reliability Analysis. Köln: Gesellschaft für Reaktorsicherheit, 1989.
 37. ŠTIKAR, Jiří, HOSKOVEC, Jiří a ŠMOLÍKOVÁ, Jana. Psychologická prevence nehod: (teorie a praxe). Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2006. 218 s. ISBN 80-246-1096-5.
 38. VALA, Jiří. Lidský činitel v pracovním procesu trochu jinak. Bezpečnost a hygiena práce, 2014, č. 7-8, s. 45-46.