Úvod

Informace k problematice prevence rizik pracovních systémů soustředěné v tomto modulu jsou určeny všem kategoriím osob provádějících nebo řídídcích jakoukoliv pracovní činnost, která může znamenat riziko vzniku závažné havárie, ale i příslušnému okruhu pracovníků státní správy, samosprávy, inspekčních orgánů atd. Informace v totmto modulu mohou přispět jak k rozvoji osvěty a lepší informovanosti o významu optimálních a bezpečných pracovních podmínek a postupů, které mají pozitivní vliv na spolehlivost a chybování pracovníků, tak ke zvyšování efektivity a kvality práce, a tím i k bezpečnosti na různých úrovních. Tento modul má přímou vazbu na problematiku prevence závažných havárií. Rizika těchto havárií s následky pro okolí instalací, jak na zdraví a životy lidí a zvířat, tak na životní prostředí, jsou iniciována především u zdroje, tj. u vedení podniků (systém řízení) a u přímých obsluh technologických zařízení a skladů nebezpečných látek, jejichž bezpečné chování, reakce a správné technologické postupy jsou základem této prevence. Optimalizace řízení, chování a postupu obsluh rizikových provozů jsou podmíněny celou řadou podmínek, postupů a přístupů vrcholového vedení a bezpečnostních oddělení. Tyto podmínky a postupy představují položky pracovního prostředí, ergonomie, prevence pracovních rizik, systému spolehlivosti lidského činitele atd.