O projektu MAPIS

Scientia potestas est.

Sir Francis Bacon (1561-1626), anglický filozof a vědec

Uvedený latinský výrok o tom, že Poznání je síla, můžeme velmi volně interpretovat i takto:

Poznání rizika napomáhá získat převahu nad těmi, kteří rizikům nevěnují dost pozornosti...

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. se plně hlásí k tomuto krédu, jehož důležitost a pravdivost je prokázána dlouhodobou praxí. Proto také v této výzkumné instituci vzniklo, za podpory Evropské unie, specializované pracoviště, rozšiřující činnost stávajícího odborného pracoviště pro prevenci závažných havárií, s názvem Centrum prevence a omezování rizik závažných havárií, pro řešení zásadních úloh v této oblasti na celorepublikové úrovni. [číst dál]

Oborový portál prevence závažných havárií

Tento systémový modul představuje veřejný informační zdroj. Klade si za cíl shromažďovat a soustřeďovat relevantní informace k problematice prevence závažných havárií, jako jsou legislativní, metodické, doporučené a jiné odborné materiály, a další relevantní zdroje.

Prevence rizik pracovních systémů

Informace k problematice prevence rizik soustředěné v tomto modulu jsou určeny všem kategoriím osob provádějícím jakoukoliv pracovní činnost.

Databáze nežádoucích událostí

Automatický otevřený databázový systém obsahující informace o proběhlých nežádoucích událostech v průmyslu a jejich detailní analýzy a údaje o pracovních úrazech.

Hodnocení a řízení rizik

Modul je primárně určený pro provozovatele objektů spadajících pod zákon o prevenci závažných havárií, ale využití nalezne v dalších průmyslových podnicích. Obsahuje různé aplikace, které vytvářejí podporu pro zvyšování bezpečnosti provozu zařízení a technologických celků, zlepšování kultury bezpečnosti v podniku a zvyšování spolehlivosti lidského činitele. Předkládané nástroje umožňují provádět např. dílčí analýzy rizik a vyhodnocovat klíčové faktory ovlivňující spolehlivost lidského činitele na pracovištích.

Registr objektů a bezpečnostní dokumentace

Modul je zaměřen na podporu procesu posuzování bezpečnostních dokumentů zpracovaných ve smyslu zákona o prevenci závažných havárií.Tento systémový modul představuje veřejný informační zdroj. Klade si za cíl shromažďovat a soustřeďovat relevantní informace k problematice prevence závažných havárií, jako jsou legislativní, metodické, doporučené a jiné odborné materiály, a další relevantní zdroje.

Novinky

TVIP aprochem, odpadové fórum

19. - 21. 10. 2021 Hustopeče

TVIP - týden výzkumu a inovací pro praxi (tretiruka.cz)

[číst dál]

XXI. ročník konference Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2021

24. - 25. 11. 2021

Hlavní téma konference:

SOUČASNÉ VÝZVY V ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE A PROCESŮ „Vliv pandemie koronaviru na BOZP“

Odborné sekce:

 1. Regulace a kontrolní činnost
 2. Pracovní úrazy a nemoci z povolání
 3. Nová a rostoucí rizika
 4. Efektivní řízeni bezpečnosti v podniku
 5. Digitalizace vzdělávání

Doprovodný program:

23. 11. 2021 Workshop - Interaktivní vzdělávání budoucích HSE/BOZP profesionálů – setkání pracovníků VŠ

Podrobnější informace naleznete na http://www.spbi.cz/index.php?id_document=8326

[číst dál]

XX. ročník mezinárodní konference Ochrana obyvatelstva - Nebezpečné látky 2021

Pozvánka na XX. ročník mezinárodní konference

Ve dnech 26. 10. - 27. 10. 2021 proběhne XX. ročník mezinárodní konference Ochrana obyvatelstva - Nebezpečné látky 2021.

Téma konference: Krizový management a ochrana obyvatelstva za pandemie

Odborné sekce:

 • Zkušenosti záchranných složek s pandemií COVID-19
 • Virtuální krizové štáby
 • Mimořádné události s výskytem nebezpečné látky
 • Krizové řízení v podniku z pohledu pandemie
 • Humanitární panel v době pandemie
 • Vzdělávání v ochraně obyvatelstva

Více informací najdete na www.spbi.cz nebo na http://www.spbi.cz/index.php?id_document=8316.

[číst dál]

19. Setkání posuzovatelů bezpečnostních dokumentancí

Proběhlo 19. setkání odborníků z oblasti prevence závažných havárií, kteří posuzují/zpracovávají bezpečnostní dokumentace zpracované podle zákona č. 224/2015 SB., o prevenci závažných havárií a se zástupci z Ministerstva životního prostředí. Na tomto setkání probíhaly odborné přednášky a diskuze týkajících se problémů v této oblasti.

Datum konání: 5. - 6. 6. 2019

Místo konání: Malá Skála

Organizátor akce: Výzkumný pstav bezpečnosti práce, v.v.i., Oddělení pro prevenci závažných havárií

[číst dál]

Seminář na úseku prevence závažných havárií pro pracovníky krajských úřadů 2019

V rámci tohoto semináře probíhala zásadní diskuze k problematice posuzování bezpečnostní dokumentace a postupů ve správních ćinnostech k problematice závažných havárií.

Datum a čas konání: 28. - 30. 5. 2019

Místo konání: Horní Lomná

Organizátor akce: Odbor environmentálních rizik a ekologických škod

[číst dál]

Archiv novinek