O Projektu MAPIS

Scientia potestas est.

Sir Francis Bacon (1561-1626), anglický filozof a vědec

Uvedený výrok o tom, že poznání je moc, můžeme velmi volně interpretovat i takto:
Poznání rizika napomáhá získat převahu nad těmi, kteří rizikům nevěnují dost pozornosti…

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. se plně hlásí k tomuto krédu, jehož důležitost a pravdivost je prokázána dlouhodobou praxí. Proto také v této výzkumné instituci vzniklo, za podpory Evropské unie, specializované pracoviště, rozšiřující činnost stávajícího odborného pracoviště pro prevenci závažných havárií, s názvem Centrum prevence a omezování rizik závažných havárií, pro řešení zásadních úloh v této oblasti na celorepublikové úrovni.

Vybudované expertní pracoviště provádí, mimo jiné, činnosti v souvislosti s postupným rozvojem zde prezentovaného integrovaného informačního a znalostního systému MAPIS (Major Accident Prevention Information System). Informační systém si především klade za cíl shromažďovat relevantní informace z oblasti rizik vzniku nežádoucích událostí až závažných havárií i z oblasti s tím úzce svázané - oblasti rizik v pracovním prostředí – rizik, která mají vliv na spolehlivost a chybování lidského činitele, dále s těmito informacemi efektivně pracovat a zároveň integrovat informace teoretického charakteru i data z experimentálního měření do podoby databázového systému.

Systém poskytuje informace zejména provozovatelům objektů a zařízení ve smyslu zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi, orgánům státní správy, vysokým školám, odborné i laické veřejnosti a dalším zainteresovaným subjektům, které hledají informace obecně z oblasti rizik, prevence a omezování environmentálních rizik, ale i z pracovního prostředí, bezpečnosti provozu průmyslových i neprůmyslových technologií, oblasti vzdělávání a dalších.

Podpora „provozovatelů rizikových technologií“ je realizována pomocí podpůrných nástrojů, umožňujících efektivněji se vypořádat s povinnostmi a úkoly, které na ně klade uváděná zákonná úprava.

Na vzniku nežádoucích událostí mohou mít svůj podíl i chemické látky, které jsou v nejrůznějších podobách součástí života okolo nás. Mají často velmi zajímavé vlastnosti pro speciální využití, ale vedle užitku, který přinášejí, představují i riziko pro lidské zdraví a životní prostředí. Téměř každý den se v médiích setkáváme s informacemi o různých nežádoucích situacích. Vedle přírodních katastrof a jiných neštěstí mohou s různou pravděpodobností nastat právě havárie s únikem chemických látek. K jejich úniku může dojít prakticky kdekoliv. Chemické látky a přípravky mohou vykazovat jednu nebo více nebezpečných vlastností. Mohou být hořlavé, výbušné, toxické, zdraví škodlivé, nebezpečné pro životní prostředí apod. Jejich nebezpečnost se může projevit různým způsobem, např. požárem, explozí, toxickým rozptylem, zasažením životního prostředí a dalšími projevy. Lidská společnost se brání vzniku nežádoucích událostí. Nežádoucí událost je náhlá a může mít různě odstupňované nebezpečné následky, od poruchy a skoronehody až po katastrofu. Riziko samo o sobě ale ještě neznamená, že je něco špatně. A poznané riziko umožňuje účinně předcházet ztrátám.

Závažná havárie v souvislosti s nebezpečnými chemickými látkami může mít za následek zranění či onemocnění lidí, ztráty lidských životů, poškození životního prostředí, škody na majetku a další. Takovým příkladem byl únik toxické látky do ovzduší v roce 1976 z chemické továrny na okraji italského města Seveso nedaleko Milána s desítkami nemocných následkem otravy, v řadě případů i s trvalými následky, s rozsáhlou kontaminací terénu a problémy s likvidací velkého množství nebezpečného odpadu. Právě název postiženého města Seveso dal název systému preventivních opatření států Evropské unie.

Používání nebezpečných chemických látek a nakládání s nimi je v České republice vymezeno právní úpravou. První zákon o prevenci závažných havárií vstoupil v ČR v platnost v roce 2000. V současné době je v platnosti zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a na něj navazující prováděcí předpisy. Na pomoc úřadům, ale i právnickým a podnikajícím fyzickým osobám i dalším subjektům, vydává Ministerstvo životního prostředí ČR navazující metodické pokyny ve svém Věstníku.

Zákon nastavuje systém pro objekty a zařízení, ve kterých je umístěna vybraná nebezpečná chemická látka nebo chemický přípravek, s cílem snížit pravděpodobnost vzniku havárie a omezit její případné následky na zdraví a životy lidí, hospodářská zvířata, životní prostředí a majetek v objektech a v jejich okolí. Záměrem zákona je vytvořit si ucelenou představu o existujícím riziku a účinně riziko řídit a minimalizovat přiměřenými opatřeními technického a organizačního rázu.

Zákonem jsou stanoveny povinnosti právnických a podnikajících fyzických osob („provozovatelů“), které vlastní, užívají nebo budou do užívání uvádět objekt, ve kterém jsou umístěny - vyráběny, zpracovávány, používány, přepravovány, skladovány - nebezpečné chemické látky nebo chemické přípravky, a rovněž stanoví působnost orgánů veřejné správy na úseku prevence závažných havárií způsobených těmito látkami nebo přípravky.

Do této problematiky je z důvodu její závažnosti a šíře zainteresována řada orgánů státní správy i dalších institucí, provozovatelů a odborníků. Bývá také předmětem zájmu různých organizací a zejména veřejnosti, která má právo a také chce být informována. Proto se jeví účelné, aby všem zájemcům o tuto problematiku byla poskytována podpora a předkládány relevantní informace soustředěné v solidní informační základně.

Přejme si, aby integrovaný informační a znalostní systém MAPIS napomohl k posílení prevence rizik, ke zvýšení úrovně průmyslové bezpečnosti i ochrany zdraví a životů lidí a životního prostředí, a v dlouhodobém horizontu pak i ke zvýšení konkurenceschopnosti českého průmyslu.