Úvod

Součástí informačního systému MAPIS je databáze nežádoucích událostí (DNU). Nežádoucí událostí je myšlena situace, která může mít, případně má, nepříznivý vliv na životy a zdraví lidí i zvířat, životní prostředí a majetek, při níž je narušena stabilita systému s možným ohrožením bezpečnosti.

DNU je automatický otevřený databázový systém, který shromažďuje jednak informace o proběhlých nežádoucích událostech v průmyslu a jejich detailní analýzy, ale také údaje o pracovních úrazech. Významným prvkem databáze jsou automatické filtry, díky nimž je umožněn uživateli výběr jednotlivých nežádoucích událostí dle různých kritérií. Jedná se o aktivní nástroj pro předávání zkušeností a tvorbu vzdělávacích aktivit, resp. jejich neustálou aktualizaci.

V období 2021 - 2022 byla Databáze nežádoucích událostí inovována a aktualizována z prostředků výzkumného projektu č. VI20192022119 s názvem "Rozvoj nového přístupu ke zjišťování příčin průmyslových havárií s účastí nebezpečných látek (ISAAC)", podpořeného programem bezpečnostního výzkumu Ministerstva vnitra České republiky 2015 - 2022 (BV III/1-VS) na období řešení 2019 - 2022.

VÚBP, v. v. i. se na řešení tohoto projektu podílelo spolu s hlavním řešitelem Vysokou školou báňskou - Technickou univerzitou Ostrava. Databáze v současné podobě zastupuje v podmínkách ČR jeden z mála existujících českých sdílených systémů poučení o průmyslových nehodách a haváriích, s možností návrhu a editace nových záznamů, včetně rozšířeného seznamu chemických látek a nových atributů, týkajících se popisu typických stop těchto potenciálních trestných činů.

Hlavním výsledkem projektu ISAAC je Metodika pro zjišťování příčin průmyslových havárií s účastí nebezpečných látek a uvedené přílohy.