Zpět

TVIP 2015

Týden výzkumu a invovací pro praxi - TVIP 2015 - se konal ve dnech 18. - 20. 3. v Hustopečích u Brna hotelu Centro.

Součástí akce byly:

  • konference APROCHEM
  • seminář INOVACE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2015
  • symposium ODPADOVÉ FÓRUM 2015
  • exkurze PODZEMNÍ ZÁSOBNÍKY PLYNU

APROCHEM

Vyspělá společnost má nastaveny systémy předcházení průmyslových rizik, ochrany obyvatel, ochrany kybernetického prostoru a ochrany kritické infrastruktury.

Vedle rizik způsobených člověkem se stále více setkáváme i s riziky vyvolanými změnou klimatu.

Řízení rizik

V rámci této části konference se přednášky detailně zabývaly následující problematikou:

  • Průmyslová rizika – prevence a řešení reálných rizik v praxi

  • Legislativní okénko – novely zákonů k chemickým látkám a prevenci závažných havárií

  • Nové tematické okruhy TA ČR zaměřených na výzkum v oblasti řešení rizik.

  • Sucho / povodně jako fenomén změny klimatu.

Výzkum a inovace pro ochranu životního prostředí a nové materiály pro rozvoj jiných odvětví

Tato část konference se věnovala projektům na ochranu životního prostředí v průmyslové praxi, výzkumu a inovacím pro ochranu životního prostředí a projektům spočívajícím ve vývoji nových materiálů umožňujících inovaci navazujících odvětví.

V rámci tohoto semináře, připraveného ve spolupráci s MŽP ČR, se uskutečnil Národní informační den programu ověřování environmentálních technologií (ETV).

ODPADOVÉ FÓRUM 2015

V rámci tohoto symposia se prezentují výsledky výzkumů v oblasti nakládání s odpady, prevence vzniku odpadů, sanací ekologických zátěží a dalších oborech. Je určeno zejména široké odborné veřejnosti, zástupcům podnikatelské sféry, veřejné správě a dalším. Slouží např. k rozvinutí dosažených výsledků v praxi, k navázání spolupráce i k seznámení představitelů výzkumné obce s potřebami reálného „odpadářského života“.