Nápověda k modulu "Registr objektů a bezpečnostní dokumentace"

Obsah

Modul Registr objektů a bezpečnostní dokumentace. 1

Základní popis modulu. 1

Přístup do modulu. 1

Členění modulu. 1

Obsahová část 1

Aplikační část 2

Mapa. 2


 

Modul Registr objektů a bezpečnostní dokumentace

Základní popis modulu

Modul poskytuje uživateli informace o provozovatelích, jejich objektech a souvisejících činnostech vyplývajících ze zákona o prevenci závažných havárií.

Modul je zaměřen na podporu procesu posuzování bezpečnostních dokumentů zpracovaných ve smyslu zákona o prevenci závažných havárií. Svým zaměřením je určen poměrně úzkému okruhu uživatelů - skupině expertů, kteří posuzují úplnost a odbornou správnost bezpečnostních zpráv a bezpečnostních programů. Tento nástroj zjednodušuje a zpřehledňuje celý proces posuzování, usnadňuje komunikaci mezi posuzovateli, napomáhá řešení odborných problémů, sjednocuje posuzovací postupy a přístupy. Zároveň napomáhá přehledněji uspořádat velké objemy dat, jejichž archivace započala v okamžiku, kdy první zákon o prevenci závažných havárií v České republice vstoupil v platnost, a tím postihnout historii jednotlivých objektů; dále usnadňuje práci s dokumenty, jejich rozsáhlými přílohami, grafickými materiály v nejrůznějších formátech a dalšími soubory relevantních dat, včetně práce s rozsáhlými šablonami sjednocujícími činnost odborné skupiny.

Přístup do modulu

-        nepřihlášeným/neregistrovaným uživatelům v režimu prohlížení, bez možnosti zasahovat do prezentační části neboli obsahových položek;

-        přihlášeným uživatelům bez přidělené role v režimu prohlížení, kteří nemohou zasahovat do prezentační části neboli obsahových položek;

-        přihlášeným uživatelům s přidělenou rolí v režimu prohlížení, kteří mají stejná práva jako přihlášení uživatelé bez přidělené role, ale mohou podle konkrétní přidělené role provádět určité akce.

V případě zájmu o získání konkrétní role (oprávnění) nebo dotazu k modulu je nutno kliknout na odkaz „Kontaktujte nás“, který je umístěn na úvodní stránce Informačního systému MAPIS v dolní části a vyplnit formulář se žádostí, který bude adresován správci modulu.

Členění modulu

Modul lze rozdělit na části:

-        Obsahová část je tvořená položkami redakčního systému, která slouží pro prezentaci odborného textu k daným položkám menu;

-        Aplikační část:

o   pro zobrazování prostorových dat

o   pro podporu procesu posuzování bezpečnostní dokumentace

Obsahová část

Obsahová část je tvořena položkami vytvořenými v redakčním systému. Popis redakčního systému je součástí samostatné kapitoly „Redakční systém – obecný popis“.

Aplikační část

Tato sekce je nástrojem pro proces posuzování bezpečnostní dokumentace a není součástí redakčního systému, tzn. po obsahové stránce, není možné do této sekce uživatelsky zasahovat. Aplikace jsou popsány v samostatné kapitole.

Mapa

Mapa je dostupná v levé části v menu pod položkou „Mapa“.

Na mapě je možné zobrazit objekty, kterou jsou zařazení do skupiny podle zákona o prevenci závažných havárií v České republice.

Zobrazení objektu se provede pomocí výběru „Zařazení objektu dle PZH“ v levém horním menu mapy, které je rozdělené na:

-        A – zobrazí se  ;

-        B – zobrazí se  ;

-        nezařazeni – zobrazí se .

Po vybrání konkrétního objektu (zakliknutí znaku) se zobrazí informační okno s názvem provozovatel a objektu.

Po zakliknutí názvu provozovatele nebo objektu bude uživatel přesměrován na detail vybrané položky.

V levém horním rohu mapového okna je možnost zvětšení  a zmenšení  a volby mapových podkladů a vrstev:

o   OpenStreetMap – geografická;

o   Google Hybrid – smíšená;

o   Google Satellite – satelitní.

V pravém horním rohu jsou k dispozici následující nástroje pro:

-        změření vzdálenosti

-        zvěštěni (Zoom) - pomocí myši lze vyznačit libovolnou část mapy, která se zvětší na celou plochu mapového okna

-        posun v mapě

V mapě je možné i vyhledávat. Vyhledávací pole je umístěno v pravém dolním rohu mapy.

Vyhledávání se spustí tlačítkem „Hledat“, následně se v pravé části mapy vypíší výsledky.

Neregistrovaný uživatel

Přístup do aplikace

Nepřihlášeným/neregistrovaným uživatelům v režimu prohlížení, bez možnosti zasahovat do prezentační části a možnosti využít aplikační část.

Základní popis aplikace

Tento modul má nepřihlášeným uživatelů poskytnout rejstřík objektů zařazených podle zákona o prevenci závažných havárií. Má poskytnout užitečné informace ohledně rizik vyplývajících z činnosti objektů a jejich opatření pro okolní obyvatelstvo. Dále má poskytnout uživatelům informace o činnostech státní správy na úseku prevence závažných havárií.

Základní menu aplikace

Menu aplikace se skládá z:

-        Úvodní stránka;

-        Provozovatelé – databáze provozovatelů podléhajících zákonu o prevenci závažných havárií;

-        Mapa – mapový podklad pro zobrazení dat o provozovatelích;

-        Obsahové položky – týkajících se informování o činnostech na úseku prevence závažných havárií;

-        Vyhledávání – možnost vyhledávat ve 2 kategoriích:

o   Provozovatel;

o   Objekt.

Práce s aplikací

Provozovatelé

Číselník provozovatelů obsahuje všechny provozovatele (a k nim i objekty), se kterými se v aplikaci pracuje.

Číselník provozovatelů je zobrazen formou tabulky se sloupci:

-        Číslo – určuje pořadí v číselníku;

-        Název;

-        ;

-        Kraj;

-        Adresa.

Detail provozovatele je možné zobrazit tlačítkem „Detail“ (při vybrání jednoho ze záznamů).

Detail je rozdělen na 2 záložky:

-        Provozovatel – obsahuje údaje o provozovateli;

-        Objekty – obsahuje přehled objektů provozovatele.

Nad přehledem tabulky jsou dostupné funkce  – jsou popsány v kapitole „Práce s přehledovou tabulkou“.

Provozovatel

V této záložce jsou zobrazeny základní položky k provozovateli (všechny přístupné pouze pro čtení):

-        Název;

-        Dřívější název -  tabulka původních názvů; zachovává kontinuitu v případě přejmenování provozovatele;

-        ;

-        Kraj;

-        Adresa.

Objekty

V této záložce je zobrazen přehled objektů k provozovateli – obsahuje sloupce:

-        Číslo – pořadové číslo objektu v rámci provozovatele;

-        Název – název objektu;

-        Popis;

-        Zařazení PZH – uvedená skupina A, B nebo nezařazený;

-        Kraj;

-        Adresa.

Do záznamu je možné nahlížet pomocí funkce:

-        Detail – otevře detail záznamu bez možnosti editace, pouze ke čtení;

-        Funkce  – jsou popsány v kapitole „Práce s přehledovou tabulkou“.

V detailu objektu jsou k dispozici následující záložky:

-        Objekt;

-        Umístění v mapě.

Objekt

Záložka „Objekt“ obsahuje formulář s následujícími položkami:

-        Název;

-        Popis – zde je uvedena stručná informace objektu, jeho zaměření a provozované činnosti;

-        Kraj;

-        Adresa;

-        Zařazení PZH – zařazení objektu v závislosti na množství a typu skladovaných nebezpečných látek podle zákona o prevenci závažných havárií:

o   A;

o   B;

o   Nezařazený;

-        Typ nebezpečné látky;

-        Způsob nakládání s NL (nebezpečnou látkou);

-        Povaha rizika;

-        Bezpečnostní informace – odkaz na informaci (s možností stáhnout soubor s ní) podle § 35 odst. 1, kterou zpracovává krajský úřad ve spolupráci s hasičským záchranným sborem a provozovatelem zpracuje pro objekty zařazené do skupiny A nebo do skupiny B srozumitelně formulovanou informaci o nebezpečí závažné havárie, včetně možného domino efektu, o preventivních bezpečnostních opatřeních a o žádoucím chování obyvatel v případě vzniku závažné havárie podle zákona o právu na informace o životním prostředí.

 

Umístění v mapě

V záložce „Umístění v mapě“ je zobrazen objekt v mapovém podkladu.

V mapě je možné i vyhledávat. Vyhledávací pole je umístěno v pravém dolním rohu mapy.

Vyhledávání se spustí tlačítkem „Hledat“, následně se v pravé části mapy vypíší výsledky.

Mapa

Funkce „Mapa“ je popsána v samotné kapitole „Mapa“.

Vyhledávání

Funkce „Vyhledávání“ je popsána v samotné kapitole Redakční systém – obecný popis v části „Publikační část – Vyhledávání“.