Nápověda k modulu "Hodnocení a řzení rizik"


Modul Hodnocení a řízení rizik

Zakladní popis modulu

Tento modul poskytuje uživateli možnost seznámit se a využít konkrétní metodiky a nástroje k hodnocení a řízení rizik. Modul dále pracuje s aplikacemi, pomocí kterých je možné vybrat určité metody pro hodnocení a řízení rizika.

Přístup do modulu

-        nepřihlášeným/neregistrovaným uživatelům v režimu prohlížení, bez možnosti zasahovat do prezentační části a možnosti využít aplikační část pro analýzy hodnocení a řízení rizika;

-        přihlášeným uživatelům bez přidělené role v režimu prohlížení, kteří mají práva na veškerou správu svých analýz (vytvářet nové analýzy, editaci, sdílení), nemohou zasahovat do prezentační části neboli obsahových položek, které nejsou součástí aplikace);

-        přihlášeným uživatelům s přidělenou rolí v režimu prohlížení, kteří mají stejná práva jako přihlášení uživatelé bez přidělené role, ale mohou podle konkrétní přidělené role provádět určité akce (úprava číselníků, správa a editace obsahových položek).

V případě dotazů (k analýzám, aj.) nebo zájmu u registrovaných uživatelů k získání konkrétní role (oprávnění) je nutno kliknout na odkaz „Kontaktujte nás“, který je umístěn na úvodní stránce Informačního systému MAPIS v dolní části a vyplnit formulář se žádostí, který bude adresován správci modulu.

Členění modulu

Modul „Hodnocení a řízení rizik“ lze rozděli na tři části:

-        Obsahová část je tvořená položkami redakčního systému, která slouží pro prezentaci odborného textu k daným položkám menu;

-        Hodnocení rizika je aplikace pro hodnocení a řízení rizik určené pro přihlášené uživatele;

-        Laboratoř analýz rizik a spolehlivosti lidského činitele je určena pro uživatele, kteří zde mohou pomocí dotazníku specifikovat požadavky svého provozu za účelem provést analýzu rizik a spolehlivosti lidského činitele.

Obsahová část

Obsahová část je tvořena položkami vytvořenými v redakčním systému. Popis redakčního systému je součástí samostatné kapitoly „Redakční systém – obecný popis“.

Hodnocení rizika

Tato sekce obsahuje pět aplikací pro hodnocení rizik a není součástí redakčního systému, tzn. po obsahové stránce, není možné do této sekce uživatelsky zasahovat. Aplikace jsou popsány v samostatné kapitole.

Laboratoř analýz rizik a spolehlivosti lidského činitele

Tato část obsahuje dotazníkový formulář, který slouží k poskytnutí bližších informací o daném subjektu a jeho požadavcích na provedení expertního šetření související s analýzou rizik a spolehlivosti lidského činitele odborným pracovníkem.

Základní menu modulu

Obsahuje následující položky:

-        Úvod;

-        Obsahové položky týkající se metodik a nástrojů pro hodnocení rizika, řízení rizik, identifikaci nebezpečí;

-        Hodnocení rizika:

o   HTA-PHEA (Hierarchická analýza úkolů - Analýza odhadu chybování lidského činitele)

o   Analýza kutury bezpečnosti;

o   MIPS (Metoda identifikace příčin selhání);

o   Diagnostika personální rizikovosti;

o   Analýza pracovních rizik;

-        Laboratoř analýz rizik a spolehlivosti lidského činitele;

-        Vyhledávání.

 

Správu položek může editovat pouze uživatel s přidělenou rolí „PR_REDAKTOR“; „PR_SCHVALOVATEL“ nebo „PR_SPRAVCE“. Správa položek je popsána v samostané kapitole „Redakční systém – obecný popis“.

 


 

Laboratoř analýz rizik a spolehlivosti lidského činitele

Přístup k aplikaci

-        neregistrovaným a nepřihlášeným uživatelů pouze pro čtení a možnost zaslání požadavku na „Laboratoř analýz rizik a spolehlivosti lidského činitele“;

-        přihlášeným uživatelům bez přidělené role, kteří mají práva na na vyplnění a odeslání dotazníku správci aplikace;

-        přihlášeným uživatelům s rolí „LAR_SPRAVCE“, kteří jsou správci této aplikace a mají právo vytvářet a spravovat analýzy, vybírat respondenty a sady otázek, prohlížet zodpovězené dotazníky, statistiky a analyzovat souhrnné i dílčí výsledky.

Základní popis aplikace

Laboratoř analýzy rizik a spolehlivosti lidského činitele funguje jako dotazníková aplikace, kdy jakýkoliv uživatel může vyplnit dotazníkový formulář a předat ho ke zpracování správci aplikace. Slouží k poskytnutí bližších informací o daném subjektu a jeho požadavcích na provedení expertního šetření odborným pracovníkem.

Menu aplikace

Aplikace je dostupná v levém menu modulu „Hodnocení rizika“ -> „Laboratoř analýz rizik a spolehlivosti lidského činitele“.

Toto menu se zobrazí LAR_SPRAVCE. Přihlášeným uživatelům bez přidělené role se zobrazí pouze „Dotazník pro specifikaci požadavků“.

Menu aplikace obsahuje následující položky:

̶          Dotazník pro specifikaci požadavků;

̶          Přehled dotazníků.

Práce s aplikací

Dotazník pro specifikaci požadavků

Je dostupný pod stejně pojmenovanou položkou v levém menu aplikace všem uživatelům přihlášeným bez přidělené role (lze ho najít i na úvodní stránce aplikace jako hypertextový odkaz „Dotazník pro specifikaci požadavků).

Dotazník slouží uživateli k vyplnění požadavků, které chce od specializovaného pracoviště provést.

Dotazník obsahuje: textové pole a zaškrtávací pole. Je nutné, aby uživatel vyplnil část, kde uvede kontaktní údaje.

Po odeslání dotazníků se zobrazí informace, že dotazník byl úspěšně odeslán.

Dále je odeslány informační emaily s vyplněným dotazníkem uživateli, který ho odeslal a správci aplikace, který následně požadavky uživatele zpracuje.

Přehled dotazníku

Je dostupný pouze pro správce aplikace (LAR_SPRAVCE).

Správci se zobrazí přehled všech odeslaných dotazníků.

Tabulka s přehledem dotazníků obsahuje sloupce:

-        Pořadové číslo;

-        Společnost;

-        Jméno a příjmení;

-        E-mail;

-        Telefon;

-        Mobil;

-        Datum odeslání – datum, kdy byl dotazník uživatelem odeslán správci;

-        Vypořádáno – zda byla uživateli odeslána odpověď (stav: Ano/Ne);

-        Datum vypořádání.

Vypořádání dotazníku

Vypořádání dotazníku se provede vybráním konkrétního záznamu a stisknutím tlačítka „Detail“.

Detail dotazníku je rozdělen do dvou záložek:

-        Dotazník;

-        Vypořádání.

Dotazník

V této záložce jsou zobrazeny údaje zadané do dotazníku uživatelem. Tyto informace není možné editovat.

Vypořádání

Vypořádání slouží k archivaci získaných informací a zpracovaných dokumentů, které byly vtvořeny během řešení požadavku.

V této záložce se vyplní textové pole „Poznámky a Připomínky“, kde si zpracovatel správce aplikace (zpracovatel požadavku) napíše potřebné informace.

Připojení souboru

Je možné připojit soubory s dokumentací, a to v části „Připojit soubor“ pomocí tlačítka „Vybrat soubor“. Následně se mu zobrazí dialogové okno, kde si správce vybere požadovaný dokument (ve formátu .doc, .xls, .pdf, aj.).

Úpravy se uloží tlačítkem „Uložit“ v horní části stránky. Nad formulářem je dále dostupné tlačítko „Zpět“, pro vrácení zpět na přehled dotazníků.

Smazání připojeného souboru

V případě odstranění dokumentu je nutné vybrat konkrétní záznam a zvolit tlačítko „Smazat“. Úpravy se uloží tlačítkem „Uložit“ v horní části stránky.

 

Vyhledávání

Funkce Vyhledávájí je popsána v samotné kapitole….